Општинска управа општине Пландиште на основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинској управи општине Пландиште, поднет захтев оператера „ХАЈДУЧИЦА“ АД, улица Валентова 1, Хајдучица, број 501-13/2019-02-IV од 21.03.2019. године, ажуриран 22.09.2021. године за издавање интегрисане дозволе. Захтев се односи на рад постројења фарме бројлера и обављање активности узгоја живине-бројлера, на локацији фарме Хајдучица к.п. бр. 1702 КО Хајдучица, општина Пландиште.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 14, сваког радног дана од 10-13 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.