Opštinska uprava opštine Plandište na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinskoj upravi opštine Plandište, podnet zahtev operatera „HAJDUČICA“ AD, ulica Valentova 1, Hajdučica, broj 501-13/2019-02-IV od 21.03.2019. godine, ažuriran 22.09.2021. godine za izdavanje integrisane dozvole. Zahtev se odnosi na rad postrojenja farme brojlera i obavljanje aktivnosti uzgoja živine-brojlera, na lokaciji farme Hajdučica k.p. br. 1702 KO Hajdučica, opština Plandište.

Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 14, svakog radnog dana od 10-13 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za integrisanu dozvolu ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.