Finansijsko upravljanje i kontrola je alat dobrog upravljanja koji obuhvata ne samo kontrolne mehanizme za finansije i budžet i usaglašenost sa regulatornim okvirom, već i sistemski pristup i pogled na sve operativne sisteme i poslovne procese organizacije, kako finansijske tako i nefinansijske, a sprovodi se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima da bi se obezbedilo neometano finkcionisanje i realizacija ciljeva JLS.