Opis posla

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivredu obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i donošenje urbanističkih planova i urbanističko tehničkih dokumenata, stručne poslove i organizaciju rada Komisije za planove, izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji  i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja,  neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opština po zahtevima stranaka; overu projekata parcelacije i preparcelacije, davanje saglasnosti na predloge elaborata geodetskih radova za spajanje parcela istog vlasnika, davanje saglasnosti na ispravku granica susednih parcela, izradu programa i rešenja o postavljanju montažnih objakata na javnim površinama, poslove ozakonjenja objekata, izradu geografskog informacionog sistema, uređenje i obezbeđenje obavljanja poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, uređenje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, saradnju  sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i Odeljenja; izdavanje građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata; davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i  odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obradu informacija o pojedinim predmetima; poslove provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima; da li je idejni projekat za pribavljanje rešenja o odobrenju za izgradnju u skladu sa izdatim  lokacijskim uslovima odnosno planom; staranje o zakonitom vođenju postupka izdavanja odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i druge zadataka i poslova iz oblasti pripreme zemljišta za građenje; donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvole za korišćenje objekata/upotrebne dozvole; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; postupak eksproprijacije; postupke procene uticaja, procene uticaja zatečenog stanja i ažuriranje studija o proceni uticaja na životnu sredinu; postupa kao zainteresovani organ kod postupaka procene uticaja pred nadležnim organom autonomne pokrajine i pred nadležnim ministarstvom; vrši ocenu i daje saglasnost na izveštaje o strateškoj proceni uticaja; obavlja poslove vezane za zaštitu vazduha i zaštitu od buke; izdaje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada; izdaje integrisane dozvole; vrši reviziju izdatih integrisanih dozvola i reviziju uslova u integrisanoj dozvoli; priprema programe zaštite životne sredine i lokalne akcione i sanacione planove; sarađuje sa udruženjima i organizacijama civilnog sektora; sprovodi aktivnosti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; priprema godišnje izveštaje i obaveštava javnost o stanju životne sredine; vodi evidencije i dostavlja podatke Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu; vrši poslove zaštite i unapređenja prirodnih dobara i obavlja druge poslove vezane za zaštitu životne sredine; poslove koji se odnose na praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; izradu nacrta opštih pravnih akata, odluka, ugovora i rešenja koji se odnse na komunalne delatnosti; izradu pojedinačnih pravnih akta u komunalno – stambenoj oblasti; vršenje  upravnog nadzora nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; obavljanje poslova u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga; kontrolu sprovođenja osnovnih načela energetske politike; definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; regulisanje i upravljanje saobraćajem na teritoriji opštine; javni prevoz na teritoriji opštine; planiranje kapaciteta mreža linija; upravljanje kvalitetom u sistemu javnog transporta putnika; nadzor nad bezbednošću saobraćaja i taksi prevoza; izrada planske dokumentacije u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite od požara, elementarnih i drugih većih nepogoda, organizaciju civilne zaštite; izradu uslova za uspostavljanje integrisanog  sistema zaštite i spasavanja;  vođenje upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremanje nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama; evidentiranje skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji opštine i izdavanje uverenja o formiranju skupštine stanara i izboru predsedika;  pripremu predloga rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova; vršenje poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova; praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i provera zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije; podnošenje prijava nadležnim organima za iseljenje bespravnih korisnika stanova; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama i učešće u prinudnom iseljenju i zapisničkoj primopredaji stambenog prostora; u Odeljenju se prate i primenjuju zakoni i drugi propisi iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa u nadležnosti opštini; sprovodi postupak pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine, upravlja imovinom koja je u javnoj svojini i svojini opštine, kao i nepokretnosti koje koriste pravni subjekti čiji je osnivač opština.

U odeljenju se obavljaju i poslovi koji se odnose na: nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji i nad primenom drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata visokogradnje, niskogradnja i drugih objekata, kao i na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način;  praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu;  donošenje rešenja i nalaganje mera u oblasti zaštite životne sredine i praćenje njihovog sprovođenja;  praćenje  stanja, predlaganja mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i inspekcijski nadzor nad postupanjem preduzetnika i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor  u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina; javnu higijenu, nadzor nad uređenjem Opštine, javnih zelenih površina, funkcionisanjem javne rasvete, snabdevanja naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanja električnom i toplotnom energijom, iznošenjem i deponovanje smeća, sahranjivanjem, održavanjem grobalja, rada kafilerija; nadzor nad vršenjem dimničarskih usluga; nadzor nad obavljanjem  delatnosti pijaca; nadzor nad održavanjem čistoće javnih površina, nad raskopavanjem ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene; praćenje  stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj; praćenje stanja, predlaganje  mera i inspekcijski nadzor nad zakonitiošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Opštinske uprave; vođenje  potrebnih evidencija; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanje mera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve  preventivne i operativne mere zaštite  života i imovine građana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Opštine; vođenje postupka promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište; izrada godišnjeg program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; izradu opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; izveštavanje o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva, jesenji radovi); informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu; utvrđivanje  vodoprivrednih  uslova na teritoriji opštine; izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola za objekte i radove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima opština; podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine; davanje informacija i pružanje tehničke pomoći pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita; obavljanje administrativnih poslova za Agenciju za privredne registre i pružanje pomoći lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji organizacionih oblika. Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Unutar Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove i poljoprivredu obrazuju se uže organizacione jedinice – Služba za inspekcijske poslove, Služba za urbanizam, građavinarstvo i zaštitu životne sredine i Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Related image Šefica službe za inspekcijske poslove: Gorica Stefanović, diplomirani inženjer geotehnike.

 Telefon: 013/862-166
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šefica službe za urbanizam, građevinsarstvo i zaštitu životne sredine: Nataša Borojević, master analitičar zaštite životne sredine.

 Telefon: 013/862-166
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: natasta.borojevic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Šef službe za poljoprivredu i ruralni razvoj:  Zoran Majkić, diplomirani inženjer poljoprivrede.

 Telefon: 013/862-325
 Faks: 013/861-134
 E-pošta: zoran.majkic@plandiste-opstina.rs