Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38,  Plandište, (u  daljem  tekstu:  Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PLANDIŠTE“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti  ovde. 

Obaveštenje o zaključeom Ugovora možete preuzeti ovde.