Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu  za Javnu nabavku male vrednosti br. 20/2018 čiji je predmet Stručni nadzor nad radovima sanacije parkinga i pešačkih staza iza crkve između zgrada u ulici Vojvode Putnika u Plandištu.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.