Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima pojačanog održavanja puteva u naseljenim mestima opštine Plandište“.

Uvid u konkursnu dokumentaciju kao i preuzimanje iste može se izvršiti i lično u prostorijama naručioca Opštine Plandište, kancelarija za LER, ulica Vojvode Putnika br.38,  Plandište,  svakog  radnog  dana  od  08,00  časova  do  14,00  časova  a poslednjeg dana do isteka roka za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.