Related image   Koordinator kancelarije za LER: Rade Surla, dipl. pravnik

  Adresa: Vojvode Putnika 38
Rezultat slika za icons png address Mesto: 26360 Plandište
  Telefon013/862-335
   E-pošta: rade.surla@plandiste-opstina.rs

Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj opštine Plandište formirana je u toku 2012. godine u okviru Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj, finansije i budžet i lokalnu poresku administraciju.

Cilj osnivanja KLER-a jeste podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja, pojačan priliv domaćih i stranih investicija i porast životnog standrada stanovnika opštine Plandište.

Aktivnosti KLER-a

1. Koordinacija izrade strateških akata opštine;
2. Priprema i implementacija projekata;
3. Jačanje kapaciteta;
4. Infrastrukturna adaptacija zemljišta;
5. Promocija opštine;
6. Podrška MSP sektoru;
7. Pravna oblast;
8. Promocija mogućnosti i prednosti ulaganja i investiranja u programe razvoja opštine;
9. Komunikacija sa potencijalnim investitorima, republičkim i pokrajinskim organima i institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, NSZ, Udruženjima preduzetnika;

Nadležnosti i funkcije KLER-a

1. Marketing;
2. Kontakti i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici;
3. Podrška procesu strateškog planiranja;
4. Podsticaj finansiranja;
5. Unapređenje radne snage;
6. Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER.