SANACIJA PARKINGA I PEŠAČKIH STAZA IZA CRKVE I IZMEĐU ZGRADA U ULICI VOJVODE PUTNIKA

Opis izvođenja radova – projekta:

Izvršiće se sanacija postojećih dotrajalih saobraćajnica i parkinga  i izvešće se saobraćajnice od asvalta obostrano oivičene sa ivičnjacima  i parkinzi oivičeni takođe sa ivičnjacima, čime će se omogućiti trajnost saobraćajnica i parkinga. Takođe  će se i rešiti odvodnja atmosferskih voda sa saniranih saobraćajnih  površina što je do sada bio veliki problem i jedan od ključnih razloga za propadanje postojećih saobraćajnica i parkinga.

 

Cilj izvođenja radova – projekta:

Postojeće saobraćajnice su od asfalta širine 3,00 m i dužine po 90,,oo m koje su u lošem stanju sa velikim brojem mrežastih pukotina i udarnih rupa kao i postojeći parkinzi. Postojeće asfaltne površine se ruše. Postojeći trotoari od betona se zadržavaju i uklapaju u budući kolovoz.Saobraćajnice OSA 1 prilagođena je planiranim saobraćajnim tokovima širine 3,50 m da bi se obezbedio prilaz vatrogasnim ,komunalnim i ostalim  vozilima . Saobraćajnica OSA2 ( od saobraćajnice OSA1 do ul. Obilićeva) opslužuje postojeće zgrade, širine je 3,00 m i uz koju je predviđeno saniranje postojećih parkinga odnosno izvođenje upravnih i paralelnih parkinga. Položaj nivelete i visinsko rešenje kolovoza obe ose  uslovljeno je na uklapanje sa kotama na uklapanju izgrađenih saobraćajnica u ul. Vojvode Putnika i ul. Obilićevoj. Izvešće se saobraćajnice od asvalta obostrano oivičene sa ivičnjacima  i parkinzi oivičeni takođe sa ivičnjacima, čime će se omogućiti trajnost saobraćajnica i parkinga. Takođe  će se i rešiti odvodnja atmosferskih voda sa saniranih saobraćajnih  površina što je do sada bio veliki problem i jedan od ključnih razloga za propadanje postojećih saobraćajnica i parkinga.

 

Investitor:  Opština Plandište.

Period izvođenja radova-implementacije: 12.10.2018. – 31.01.2019. godine.

Ugovorena vrednost radova – projekta: 4.720.585,00 dinara bez PDV-a odnosno 5.664.702,00 sa PDV-om

Izvođač radova –grupa irvođača: „BAUMEISTER“ Beograd, Maksima Gorkog 117; AD “SREMPUT“ Ruma, Trg osloboćenja 12.           

Odgovorni izvođač radova : Čortanovački Borislav, dipl. inž. građ.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji parkinga i pešačkih staza – Nadzorni organ : “TRIFKOM INŽENJERING“DOO, Beograd, Velizara Stankovića 4, odgovorni vršioci stručnog nadzora Tomislav Trifković dipl. ing. građ. i Danijela P. Ubović dipl. građ. inž.

Ugovorena vrednost stručnog nadzora: 108.330,00 bez PDV-a odnosno 129.996,00 dinara sa PDV-om.

Izvor finansiranja: Sopstvena – budžetska sredstva.