УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада Републике Србије донела је Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020, 152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021, 17 од 26. фебруара 2021, 19 од 5. марта 2021, 22 од 12. марта 2021, 29 од 25. марта 2021, 34 од 6. априла 2021, 48 од 13. маја 2021, 54 од 31. маја 2021, 59 од 11. јуна 2021, 60 од 16. јуна 2021, 64 од 25. јуна 2021, 69 од 9. јула 2021, 86 од 3. септембра 2021, 95 од 1. октобра 2021, 99 од 22. октобра 2021, 101 од 27. октобра 2021, 105 од 08. новембра 2021, 108 од 16. новембра 2021, 117 од 3. децембра 2021, 125 од 17. децембра 2021, 7 од 17. јануара 2022.).

Комплетан текст Уредбе можете погледати ОВДЕ.

Scroll to Top