Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Sovid-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021, 17 od 26. februara 2021, 19 od 5. marta 2021, 22 od 12. marta 2021, 29 od 25. marta 2021, 34 od 6. aprila 2021, 48 od 13. maja 2021, 54 od 31. maja 2021, 59 od 11. juna 2021, 60 od 16. juna 2021, 64 od 25. juna 2021, 69 od 9. jula 2021, 86 od 3. septembra 2021.).

Kompletan tekst Uredbe možete pogledati OVDE.