Svojstvo i prava civilnog invalida rata i pravo na ličnu invalidninu

Civilni invalid rata je lice kod koga nastupilo telesno optećenje od najmanje 50% usled rane, povrede ili ozlede koje su ostavile vidne tragove, zadobijene zlostavljanjem ili lišenjem slobode od strane neprijatelja za vreme rata, izvođenja ratnih operacija, od zaostalog ratnog materijala ili neprijateljskih diverzantskih, odnosno terorističkih akcija.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. fotokopija lične karte;
 3. uverenje o državljanstvu;
 4. izvod iz MKR;
 5. medicinska dokumentacija iz vremena nastanka oštećenja organizma;
 6. uverenje o okolnostima povređivanja od nadležnog organa;
 7. dokaz da lice nije bilo u sastavu neprijateljskih formacija ili pomagač.
Dodatak na negu i pomoć od strane drugog lica

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev za priznavanje prava;
 2. nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju organizma, a koje je neposredna posledica zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je uzrokovala teško oštećenje ekstremiteta;
 3. fotokopija lične karte.
Mesečno novčano primanje

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev;
 2. izvod iz MKV ukoliko je korisnik u braku;
 3. izvod iz MKR za decu, ukoliko su članovi domaćinstva korisnika;
 4. školska potvrda za decu školskog uzrasta;
 5. uverenje o imovnom stanju;
 6. uverenje o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite;
 7. dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli.
Nadoknada pogrebnih troškova

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev;
 2. izvod iz MKU za invalida;
 3. fotokopija lične karte za podnosioca zahteva;
 4. izjave dva svedoka o činjenici da je lice snosilo troškove sahrane invalida.
Nadoknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu nadležnog organa

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 1. zahtev;
 2. poziv od nadležnog organa;
 3. fotokopija lična karta;
 4. dokazi o troškovima smeštaja, ishrane i prevoza;