Sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prironog gasa

Podnosilac prilaže:

 1. Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa;
 2. Fotokopiju lične karte ili izvod iz čipovane lične karte;
 3. Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva ( čel od penzije, dokaz o primanju dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodataka za pomoć i negu drugog lica,potvrda poslodavca o visini primanja idr.);
 4. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu stana, ostavinsko rešenje i sl.);
 5. Poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas;
 6. Odgovarajuća medicinska dokumentacija za člana domaćinstva- potvrda od izabranog lekara da koristi elektro-medicinsku opremu neophodnu za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektro distributivne mreže ( samo u slučaju ukoliko ostaruje pravo na status energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa zbog zdravstvenog stanja).
Ostala dokumentacija o kojoj se vodi službena evidencija - pribavlja nadležni organ u skladu sa ZUP-om
 1. Dokaz o prebivalištu i srodstvu podnosioca zahteva;
 2. Uverenje nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlena lica, odnosno korisnike novčane naknade;
 3. Školska potvrda za decu stariju od 15 godina;
 4. Dokaz o prihodima iz Poreske uprave o prihodima podnosioca zahteva ili članova domaćinstva po osnovu samostalne delatnosti;
 5. Dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
 6. Uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i mesta rođenja, da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju;
 7. Overeni prepis akata kojim je utvrđeno pravo na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečiji dodatak.
Zahtevi

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja možete preuzeti ovde.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca možete preuzeti ovde.

Dokazi se pribavljaju za mesec koji prethodi mesecu podnošenju zahteva, osima ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Podnosilac zahteva pri podnošenju zahteva daje slobodan pristanak na obradu podataka saglasno zakonu kojim se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti, u obliku i na način propisan zakonom.

 

Mesto predaje dokumenta: Uslužni centar (šalter broj 6).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00

Telefon: 013/861-033