PRIJAVA ROĐENJA I ODREĐIVANJE LIČNOG IMENA

Potrebna dokumenta za decu rođenu u braku:

 1. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje;
 2. Uverenja o državljanstvu oba roditelja;
 3. Važeće lične karte oba roditelje sa usklađenim prezimenom za majku;
 4. U slučaju da roditelji nose isto prezime, dovoljno je prisustvo jednog od roditelja;
 5. U slučaju da roditelji nose različito prezime, potrebno je prisustvo oba roditelja;

 

Potrebna dokumenta za decu rođenu van braka:

Bez priznatog očinstva

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta;
 2. Uverenje o državljanstvu za majku;
 3. Važeća lična karta majke;
 4. Dovoljno je samo prisustvo majke.

Očinstvo se može priznati i naknadno posle završene prijave rođenja deteta

Sa priznatim očinstvom

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta;
 2. Uverenje o državljanstvu za majku;
 3. Važeća lična karta majke;
 4. Izvod iz matične knjige rođenih za oca;
 5. Uverenje o državljanstvu za oca;
 6. Važeća lična karta oca;
 7. Potrebno je prisustvo oba roditelja.

Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. U slučaju da roditelji ne prijave dete u zakonskom roku, za određivanje ličnog imena deteta nadležan je Centar za socijalni rad po prebivalištu roditelja (U centar za socijalni rad Plandište). Roditelji se obraćaju matičaru opštine na kojoj je dete rođeno, koji će uputiti dopis Centru za socijalni rad, za određivanje ličnog imena deteta.

Po završenoj prijavi, izvod iz matične knjige rođenih se dostavlja SUP Plandište, radi određivanja JMBG za dete.

Izvod iz matične knjige rođenih za dete izdaje se odmah po prijavi deteta.

Napomena:

Dokumenta se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Mesto predaje dokumenta i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30

Telefon: 013/861-033

IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

Potrebna dokumenta:

– Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih možete preuzeti ovde.
– Dokaz o uplaćenoj taksi.

Izvod iz matične knjige rođenih se može izdati i na međunarodnom obrascu za upotrebu u inostranstvu. Izvodi se izdaju za lica upisana u matičnim knjigama za sva naseljena mesta opštine Plandište.

Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta: Uslužni centar (šalter broj 2).
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-14.30
Telefon: 013/861-033

Republička administrativna taksa: 430,00 din (za domaći izvod) ili 700,00 din (za međunarodni izvod)
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120,00 din (za domaći izvod) ili 390,00 za međunarodni izvod.

NAKNADNI UPIS U MATIČNU KNJIGU

Potrebna dokumenta za upis u Matičnu knjigu rođenih:

– Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige možete preuzeti ovde
– Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje
– Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
– Uverenje o državljanstvu za roditelje
– Uverenje o prebivalištvu za roditelje (izdaje SUP Plandište)
– Kopija važeće lične karte za roditelje
– Medicinska dokumentacija koja prati činjenicu rođenja deteta
– Izjava svedoka koji su prisustvovali porođaju (ukoliko je dete rođeno van zdravstvene ustanove) daje se lično pred ovim organom
– Dokaz o uplaćenoj taksi

 

Mesto predaje dokumenata i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00
Telefon: 013/861-033

Republička administrativna taksa: 750 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228

ISPRAVKA I DOPUNA PODATAKA U MATIČNIM KNJIGAMA

Potrebna dokumenta:

Dokumenta se predaju u originalu ili overenoj fotokopiji.

Mesto predaje dokumenata i rešavanje predmeta: Kancelarija br. 4
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00
Telefon za informacije: 013/861-033

PROMENA LIČNOG IMENA MALOLETNOG DETETA

Potrebna dokumenta:

 1. Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta
 2. Izjava- saglasnost oba roditelja za promenu ličnog imena
 3. Presuda o utvrđivanju/osporavanju očinstva ili  zapisnik o priznaču očinstva
 4. Dokaz o uplaćenoj taksi.

Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji. Neophodno lično prisustvo roditelja deteta, kao i deteta ako je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu. Po Porodičnom zakonu prezime detetu se može promeniti utvrđivanjem ili osporavanjem materinstva odnosno očinstva i usvojenjem. Ova procedura važi do navršene 15. godine starosti deteta. Posle navršenih 15 godina života lice sposobno za rasuđivanje ima pravo na promenu ličnog imena (lično ime je ime i prezime).

Napomena:

Republička administrativna taksa: 750,00 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00
Telefon za informacije: 013/861-033

PROMENA LIČNOG IMENA

Potrebna dokumenta:

 1. Zahtev za promenu ličnog imena;
 2. Dokaz o uplati republičke takse;
 3. Drugi dokumenti po potrebi.

Dokumenta se predaju u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Izjavu za promenu ličnog imena podnosilac zahteva popunjava i potpisuje pred referentom u kancelariji br. 4 prilikom podnošenja zahteva.

Napomena:

Republička administrativna taksa: 750,00 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 93228
Mesto predaje dokumenata i rešavanja predmeta: kancelarija br. 4
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.00-15.00
Telefon za informacije: 013/861-033