Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti imovinsko-pravnih poslova:

Brisanje založnog prava na nepokretnostima

Stranka podnosi zahtev na propisanom obrascu i isti predaje pisarnici.

Zahtev za brisanje založnog prava možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

1. Potvrda o isplati kredita na nepokretnosti koja je predmet založnog prava;
2. Prepis lista nepokretnosti;
3. Dokaz o uplati administrativne takse;
4. Dokumentacija se podnosi u originalu.

Rok za rešavanje predmeta:

8 dana od dana podnošenja potpunog predmeta (zahtev sa kompletnom dokumentacijom)

Republička taksa:  _/_ dinara
Lokalna administrativna taksa: 300,00 dinara

Lokalna administrativna taksa uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

Postupanje po zahtevu za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta

Naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta plaća investitor, pravno ili fizičko lice: za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju objekta, za promenu namene objekta ili dela objekta, ukoliko se vrši promena namene objekta odnosno prostora u drugu namenu, naknada za uređivanje građevinskog zemljišta plaća se kao razlika troškova.

Investitor je dužan da pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole zaključi ugovor o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa odredbama Zakona.

Zahtev za regulisanje odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta možete preuzeti ovde.

 

Potrebna dokumetacija:

Potrebno je na uvid dostaviti glavni, odnosno idejni projekat objekta čija se izgradnja planira.

 

Rok za rešavanje predmeta:

8 dana od dana podnošenja zahteva sa kompletnom dokumentacijom.

 

Republička taksa: _/_ dinara,
Lokalna administrativna taksa: _/_ dinara,

 

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

Postupak davanja u zakup poslovnog prostora

Postupak se pokreće po zahtevu zainteresovanog lica, koji obavezno sadrži podatke o podnosiocu zahteva, objektu, lokaciji, odnosno katastarske podatke o predmetnom poslovnom prostoru.

Zahtev za zakup poslovnog prostora možete preuzeti ovde.

Po prijemu zahteva, predsednik opštine Plandište donosi Rešenje kojim se pokreće postupak davanja u zakup predmetnog poslovnog prostora. Na osnovu navedenog Rešenja Komisija za davanje u zakup poslovnog prostora raspisuje Javni oglas. Po proteku roka oglašavanja, Komisija sprovodi postupak davanja u zakup poslovnog prostora, javnim nadmetanjem, licitacijim i zapisnik o izboru najpovoljnije ponude dostavnja predsedniku opštine, koji potom Rešenjem konstatuje da se poslovni prostor daje u zakup najpovoljnijem ponuđaču, isti je dužan da u roku od 8 dana od dana održane licitacije sa opštinom Plandište zaključi Ugovor o zakupu.

 

Potrebna dokumentacija:

Prijava za učešće na licitaciji, dokaz o uplati garantnog iznosa.

 

Republička taksa: _/_ dinara
Lokalna administrativna taksa: _/_ dinara

Postupak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, za lica koja su nosioci prava korišćenja na izgrađenom ili neizgrađenom građevinskom zemljištu, odnosi se na građevinsko zemljište na kome je kao titular prava svojine upisana Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Naknada za konverziju predstavlja tržišnu vrednost tog zemljišta u momentu podnošenja zahteva za konverziju, a visina naknade može se umanjiti u skladu sa uslovima propisanim zakonom i propisima o kontroli državne pomoći.

Prikaz postupka eksproprijacije (u upravnom postupku)

Eksproprijacija je vid oduzimanja ili ograničavanja svojine na nepokretnostima do koga dolazi radi ostvarivanja javnog interesa. Postupak eksproprijacije je sastavljen od određenih faza. U tom smislu, prva faza je utvrđivanje javnog interesa, nakon čega sledi donošenje rešenja o eksproprijaciji, a poslednju fazu predstavlja utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Javni interes za eksproprijaciju utvrđuje Vlada Republike Srbije, na predlog određenog korisnika eksproprijacije koji se podnosi preko Ministarstva nadležnog za finansije. Utvrđivanje javnog interesa predstavlja donošenje odluke da je izgradnja nekog objekta ili izvođenje radova na određenom mestu od javnog interesa.Pretpostavku za donošenje takve odluke predstavlja postojanje zakonskog osnova i da je, u skladu sa zakonom, donet odgovarajući planski akt kojim je na određenom zemljištu predviđena izgradnja određenih objekata.O utvrđivanju javnog interesa Vlada odlučuje u formi rešenja koje ima karakter prvostepenog upravnog akta.Protiv rešenja Vlade o utvrđivanju javnog interesa može da se pokrene upravni spor.Rok za pokretanje upravnog spora iznosi 30 dana od dana objavljivanja rešenja Vlade u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Nakon utvrđivanja javnog interesa započinje postupak eksproprijacije u užem smislu reči.Postupak za eksproprijaciju sprovodi služba opštinske uprave nadležna za imovinskopravne poslove na čijem području se nalazi određena nepokretnost.Pre donošenja rešenja, organ je svakako dužan da sasluša vlasnika nepokretnosti o činjenicama od značaja za eksproprijaciju.

O predlogu za eksproprijaciju se odlučuje rešenjem.Prvostepeno rešenje o eksproprijaciji podleže opštem pravnom režimu upravnih akata, tako da protiv njega može da se izjavi žalba.Nakon što rešenje o eksproprijaciji postane pravnosnažno korisnik eksproprijacije stiče pravo da stupi u posed eksproprisane nepokretnosti.

O naknadi za eksproprisanu nepokretnost se ne odlučuje u okviru rešenja o eksproprijaciji, nego se to čini kasnije sporazumom stranaka ili pred nadležnim sudom.Sporazumno određivanje naknade ima karakter poravnanja sklopljenog u upravnom postupku.Posle pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji opštinska uprava ima obavezu da bez odlaganja zakaže i održi raspravu za sporazumno određivanje naknade.U slučaju da stranke ne postignu sporazum u roku od dva meseca od pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji opštinska uprava mora bez odlaganja da sve spise predmeta dostavi nadležnom sudu koji će odlučivati o naknadi.Raniji vlasnik i korisnik eksproprijacije mogu i neposredno da se obrate sudu ako nadležna opštinska uprava propusti da predmet prosledi nadležnom sudu.

Potrebna dokumentacija:

Izvod iz katastra nepokretnosti, koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija, overeni izvod iz odgovarajućeg planskog akta donetog u skladu sa propisima , dokaz da je u skladu sa zakonom utvrđen javni interes za eksproprijaciju, potvrdu o obezbeđenim sredstvima u budžetu korisnika eksproprijacije.

Republička taksa: _/_ dinara,
Lokalna administrativna taksa: _/_ dinara.

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta.Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

Izdavanje potvrde da zgrada može biti predmet etažne svojine

Za potrebe etažiranja stambenih-poslovnih zgrada za kolektivne načine stanovanja i korišćenja izrađuje se etažni plan-nacrt posebih delova zgrade.

Etažni plan-nacrt izrađuje ovlašćeno lice arhitekta, građevinske ili geodetske struke za koji se mora pribaviti potvrda odseka za urbanizam opštinske uprave opštine Plandište.

Lokalna administrativna taksa: 450,00 dinara uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.