Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na ostvarivanje prava koje se odnose na:

IZDAVANJE DUPLIKATA LEGITIMACIJE RASELJENOG LICA

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Lična dokumenta (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, i lična karta jednog roditelja – za maloletne);
3. Prijava boravišta;
4. Potvrda MUP-a o prijavi nestanka legitimacije raseljenog lica, odnosno priznanica Službenog glasnika RS o oglašavanju nevažećom iste;
5. Dve fotografije (25×32cm) za starije od šesnaest godina.

PROMENA U SAMOJ LEGITIMACIJI RASELJENOG LICA

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Lična dokumenta (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih i lična karta jednog roditelja – za maloletne);
3. Prijava boravišta;
4. Dokaz vezan za izmenu;
5. Dve fotografije (25×32cm) za starije od šesnaest godina.

PRESTANAK STATUSA IZBEGLICE

Potrebna dokumenta:

1. Zahtev koji možete preuzeti ovde;
2. Rešenje o priznatom svojstvu izbeglog-prognanog lica;
3. Izbeglička-prognanička legitimacija;
4. Rešenje o prihvatu u državljanstvo RS/ izvod iz istog/ uverenje o državljanstvu RS.

ISPRAVKA/IZMENA REŠENJA O PRIZNAVANJU SVOJSTVA IZBEGLOG/PROGNANOG LICA I/ILI POTVRDE O POTVRĐIVANJU SVOJSTVA IZBEGLOG/PROGNANOG LICA

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Izbeglička-prognanička legitimacija;
3. Rešenje o priznavanju svojstva izbeglog/prognanog lica i/ili potvrda o potvrđivanju svojstva izbeglog/prognanog lica;
4. Dokazi u vezi sa ispravkom/izmenom (izvodi iz matičnih knjiga).

OVERA REŠENJA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE KLAUZULOM PRAVOSNAŽNOSTI

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Original rešenje Komesarijata;
3. Izbeglička-prognanička legitimacija.

DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA PROMENU BORAVIŠTA

Saglasnost izdaje poverenik za izbeglice na osnovu saglasnosti poverenika iz opštine u koju se lice preseljava

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Dokaz da poseduje nepokretnost u opštini gde se preseljava, ili
3. Izjava vlasnika, koji ga prima na smeštaj, overena u opštini;
4. Dokaz da je kuća-stan, u koji ga prima njegov.

DOBIJANJE POTVRDE DA SE LICE NALAZI/NE NALAZI U BAZI

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Lični dokument (izbeglička legitimacija ili lična karta).

NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA

Potrebna dokumenta:

1. Potpisan zahtev stranke;
2. Izvod iz matične knjige umrlih;
3. Izbeglička-prognanička legitimacija preminulog lica;
4. Original računi pogrebnog preduzeća;
5. Legitimacije podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva (izbegličko-prognaničke legitimacije, lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, za maloletne članove porodičnog domaćinstva);
6. dokaz o nezaposlenosti sa tržišta rada;
7. dokaz o visini primanja članova porodičnog domaćinstva.

Naknada za delimično pokriće pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, pod uslovom:

1. da je preminulo lice imalo status izbeglog-prognanog lica i da do momenta smrti nije imalo primanja, po bilo kom osnovu, u RS ili zemlji porekla;
2. da lice, koje ostvaruje pravo na naknadu za delimično pokriće pogrebnih troškova, nema prihode veće od 2.500 dinara, po članu porodičnog domaćinstva.

Svi zahtevi Komesarijatu za izbeglice i migracije podnose se preko Poverenika za izbeglice Opštine Plandište.

Kontakt:

Poverenik za izbeglice i migracije: Milica Grijak
Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište (kancelarija broj 7)
E-mail: milica.grijak@plandiste-opstina.rs; milica.grijak@gmail.com

Za više informacija posetite sajt Komesarijata za izbeglice klikom ovde.