Ko pokreće postupak i na koji način

Postupak revizije integrisane dozvole je ponovno razmatranje izdate integrisane dozvole, koje pokreće nadležni organ/organizaciona jedinica gradske/opštinske uprave po službenoj dužnosti ili na zahtev operatera. Izdata dozvola podleže reviziji najmanje dva puta u toku važenja.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz pisani zahtev operater prilaže: dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Ostalu dokumentaciju/podatke o kojima se vodi službena evidencija pribavlja/vrši uvid nadležni organ iz sopstvene službene evidencije, zavisno od postrojenja, i to: Rešenje o izdavanju integrisane dozvole; prateću dokumentaciju podnetu uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole. Pravni osnov za postupanje su član 9., 103. st. 1. i 3. i 215. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016).

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Pravni osnov

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 10-15, a na osnovu člana 18. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 25/15). Sprovođenje ovog postupka Zakonom je stavljeno u nadležnost, organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 25/15).

Odlučivanje u postupku

Postupak revizije integrisane dozvole pokreće – vrši se na isti način kao i postupak za izdavanje integrisane dozvole.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Nadležni organ/organizaciona jedinica po službenoj dužnosti pokreće postupak revizije, ako:

 1. je zagađenje koje prouzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno izvršiti reviziju postojećih graničnih vrednosti emisija, ili je takve nove vrednosti potrebno utvrditi u dozvoli;
 2. postoji opasnost da zagađenje prouzrokuje štetu ili nastane šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi;
 3. suštinske promene u najboljim dostupnim tehnikama omogućavaju značajno smanjenje emisija bez velikih dodatnih troškova;
 4. promene u zahtevima za bezbednost u radu postrojenja ili sigurnost određene aktivnosti zahtevaju uvođenje novih tehnika;
 5. izmene u propisima o zaštiti životne sredine to zahtevaju.

U  napred navedenim slučajevima, kada se postupak pokreće po službenoj dužnosti revizija se vrši  u roku od 30 dana (zakonski rok), odnosno 20 dana (preporučeni rok) od dana prijema obaveštenja o nastalom slučaju.

Nadležni organ/organizaciona jedinica nakon pokretanja postupaka za reviziju dozvole  obaveštava operatera o razlozima za reviziju, i zatražiće u roku od 1 dana (preporučeni rok) da u određenom roku od 8 dana (preporučeni rok) dostavi sledeće podatke:

 1. o postrojenju i njegovoj aktivnosti;
 2. o sirovinama i pomoćnom materijalu, drugim materijalima i energiji koji se koriste u postrojenju ili se u njemu stvaraju;
 3. o izvorima emisije koje potiču iz postrojenja;
 4. uslovima karakterističnim za lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi;
 5. prirodi i količini predviđenih emisija koje iz postrojenja dospevaju u vodu, vazduh i zemljište;
 6. identifikovanim  značajnim  uticajima  emisija  na  životnu sredinu i  mogućnosti  uticaja  na  životnu sredinu i mogućnosti uticaja na veću udaljenost;
 7. predloženoj tehnologiji i drugim tehnikama kojima se sprečavaju ili, ako to nije moguće, smanjuju emisije;
 8. najboljim dostupnim tehnikama koje operater aktivnosti novog ili postojećeg postrojenja primenjuje ili planira da primeni radi sprečavanja ili smanjenja zagađivanja;
 9. merama za smanjenje nastajanja i uklanjanja otpada koji nastaje prilikom funkcionisanja postrojenja;
 10. merama za efikasno korišćenje energije;
 11. planiranim merama monitoringa emisija u životnu sredinu;
 12. prikaz glavnih alternativa koje je operater razmatrao;
 13. netehnički prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva;
 14. drugim merama čije preduzimanje se planira u skladu sa propisima;
 15. drugi dodatni podaci  u određenim oblastima za izdavanje dozvole.

Pokretanje  postupka na zahtev stranke

Zahtev za reviziju integrisane dozvole podnosi svako fizičko ili pravno lice/preduzetnik – operater (koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja, za postrojenja koja su obuhvaćena Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik RS“ broj 84/05), odnosno za postrojenja i aktivnosti za koja dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada, odnosno izvođenje ili obavljanje aktivnosti, izdaje drugi nadležni organ jedinice lokalne samouprave), kome je izdata integrisana dozvola. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Zahtev za reviziju integrisane dozvole, nakon podnošenja i prijema istog, prijemna kancelarija odmah prosleđuje nadležnom organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave na razmatranje i obradu, odnosno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti od značaja za postupanje u ovoj upravnoj stvari, u roku od 1 dana (preporučeni rok). Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Nadležni organ/organizaciona jedinica obaveštava organe i organizacije u oblasti: poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, planiranja, izgradnje, saobraćaja, energetike, rudarstva, zaštite kulturnih dobara, zaštite prirode i dr. kao i druge organe lokalne samouprave i zainteresovanu javnost (putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta) o prijemu zahteva, u roku od 5 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od dana prijema urednog zahteva za reviziju dozvole.

Na zahtev drugih organa i organizacija nadležni organ/organizaciona jedinica dostavlja kopiju zahteva za reviziju dozvole i stavlja na uvid odgovarajuću dokumentacija, a na zahtev zainteresovane javnosti nadležni organ/organizaciona jedinica dostavlja kopiju zahteva za reviziju dozvole, odmah po podnošenju zahteva za izdavanje kopije ili stavljanja na uvid. Organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti dostavljaju svoja mišljenja nadležnom organu/organizacionoj jedinici u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja (zakonski rok).

Nadležni organ/organizaciona jedinica je dužan da nacrt revizije dozvole izradi u roku od 45 dana (zakonski rok), odnosno 30 dana (preporučeni rok) od dana prijema urednog zahteva za reviziju dozvole. Prilikom izrade nacrta revizije dozvole nadležni organ razmatra mišljenja drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ/organizaciona jedinica je dužan da, na zahtev zainteresovanih organa i organizacija, obavesti o nacrtu revizije dozvole i mogućnosti uvida u prateću dokumentaciju zainteresovane organe i organizacije (u pisanoj formi) i zainteresovanu javnost (putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta), u roku od 5 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od dana prijema  takvog zahteva,  kao i da  na  zahtev drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti bez odlaganja, odmah (zakonski rok) dostavi kopiju nacrta revizije dozvole.

Organi i organizacije i predstavnici zainteresovane javnosti mogu nadležnom organu dostaviti svoja mišljenja o nacrtu revizije dozvole, u roku od 15 dana (zakonski rok) od dana prijema obaveštenja.

Za ocenu uslova utvrđenih u nacrtu revizije dozvole nadležni organ/organizaciona jedinica obrazuje tehničku komisiju, kojoj dostavlja nacrt revizije dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt revizije dozvole, u roku od 10 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od isteka roka za dostavljanje mišljenja organa i organizacija i predstavnika zainteresovane javnosti na nacrt revizije dozvole. Tehnička komisija izrađuje izveštaj u roku od 8 dana (preporučeni rok) od dana dostavljanja nacrta revizije dozvole zajedno sa zahtevom operatera i pratećom dokumentacijom, mišljenjima drugih organa i organizacija i zainteresovane javnosti datih na nacrt revizije dozvole. Tehnička komisija bez odlaganja, odmah dostavlja nadležnom organu/organizacionoj jedinici izrađeni izveštaj.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ/organizaciona jedinica donosi Rešenje o  reviziji integrisane dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za reviziju integrisane dozvole, u roku od 25 dana (zakonski rok), odnosno 12 dana (preporučeni rok), od dana prijema izveštaja tehničke komisije.

Ukupan rok za izdavanje rešenja je 120 dana (zakonski rok), odnosno 100 dana (preporučeni rok), od dana prijema urednog zahteva za reviziju dozvole. U izuzetnim slučajevima, na zahtev operatera ili na inicijativu nadležnog organa, rok se može produžiti, ali ne duže od 240 dana (zakonski rok), odnosno 200 dana (preporučeni rok) od dana prijema urednog zahteva. O produženju roka, razlozima, kao i novom roku za donošenje rešenja, nadležni organ obaveštava podnosioca zahteva.

Nadležni organ/organizaciona jedinica će odbiti zahtev za reviziju dozvole ako: 1) postrojenje za obavljanje aktivnosti za koju se zahteva dozvola ne ispunjava propisane uslove; 2) na osnovu podataka i dokumentacije sadržanih u zahtevu nisu ispunjeni uslovi za primenu propisanih standarda životne sredine; 3) zahtev sadrži netačne podatke koji su od uticaja na izdavanje dozvole.

Rešenje o reviziji dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za reviziju dozvole nadležni organa/organizaciona jedinica dostavlja podnosiocu zahteva-operateru i o tome obaveštava druge organe i organizacije(u pisanoj formi) i zainteresovanu javnost (putem medija i to najmanje u jednom lokalnom listu koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem aktivnosti i postrojenja, kao i putem interneta) u roku od 8 dana (zakonski rok), odnosno 2 dana (preporučeni rok) od dana donošenja rešenja.

Na osnovu člana 20. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 25/15), u slučaju revizije dozvole po službenoj dužnosti, kao i planirane izmene u postrojenju ili njegovom radu koja ne čini bitnu izmenu u smislu ovog zakona, nadležni organ može izmeniti uslove utvrđene dozvolom. Ako veliki broj izmena u dozvoli otežava efikasnu kontrolu aktivnosti nadležni organ može zatražiti od operatera da dostavi novi zahtev za izdavanje dozvole.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv rešenja o reviziji dozvole, odnosno o odbijanju zahteva za reviziju dozvole nije dopuštena žalba. Podnosilac zahteva može pokrenuti upravni spor.

Zakonski rok je: 120 dana (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine).

Preporučeni rok: 100 dana.

Zahtev

Zahtev za Reviziju integrisane dozvole možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.