NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi proceduru javnog uvida u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

Kompletan nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu možete pogledati ovde.

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE
Potvrđivanje projekta parcelacije i projekta preparcelacije

Projektom parcelacije na većem broju katastarskih parcela može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela. Projektom preparcelacije na jednoj katastarskoj parceli može se obrazovati veći broj građevinskih parcela.

Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije – preparcelacije možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

  1. Projekat parcelacije ili projekat preparcelacije u tri (3) primerka izrađen od strane ovlašćenog preduzetnika ili pravnog lica;
  2. Prepis lista nepokretnosti;
  3. Kopija plana predmetne parcele;
  4. Dokaz o uplati administrativne takse;
  5. Dokumentacija se podnosi u originalu.

Podnosilac zahteva:

Ovlašćeni preduzetnik i pravno ili fizičko lice

Rok za rešavanje predmeta:

10 dana od dana podnošenja potpunog predmeta (zahtev sa kompletnom dokumentacijom)

Lokalna administrativna taksa: 1.150,00 dinara.

Lokalna administrativna taksa uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta.Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

Izdavanje informacije o lokaciji

Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, odnosno na više katastarskih parcela, na osnovu planskog dokumenta.

Informacija se izdaje uz naknadu stvarnih troškova.

Postupak se pokreće po zahtevu zainteresovanog lica, koji se podnosi na formalnom obrascu i sadrži podatke o podnosiocu zahteva, lokaciji i objektu čija se izgradnja planira.

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev se podnosi kopija plana parcele i dokaz o uplati administrativne takse.

Rok za rešavanje predmeta:

8 dana od dana podnošenja zahtev sa kompletnom dokumentacijom.

Lokalna administrativna taksa uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta.Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

Potvrđivanje urbanističkog projekta

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno urbanističkim planom, prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno prostornim planom područja posebne namene, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.

Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

  1. Urbanistički projekat u četiri (4) primerka izrađen od strane ovlašćenog preduzetnika ili ovlašćenog pravnog lica
  2. Dokumentacija se podnosi u originalu.

Podnosilac zahteva:

Ovlašćeni preduzetnik ili pravno lice

Rok za rešavanje predmeta:

60 dana od dana podnošenja potpunog predmeta (zahtev sa kompletnom dokumentacijom)

 

Lokalna administrativna taksa: 1.150,00 dinara.

Lokalna administrativna taksa uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta.Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

Ispravka granice susednih katastarskih parcela i spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika

Na predlog zainteresovanog lica i uz saglasnost vlasnika odnosno korisnika zemljišta, vrši se ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika kao i spajanje susednih parcela na kojima je isto lice vlasnik ili dugoročni zakupac po osnovu ranijih propisa, i na osnovu elaborata geodetskih radova.

Elaborat izrađuje ovlašćeno lice geodetske struke koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Zainteresovano lice pre završetka izrade elaborata geodetskoh radova podnosi zahtev opštinskoj upravi opštine Plandište za davanje saglasnosti na formiranje građevinske parcele na sledećem obrascu.

Zahtev za davanje saglasnosti na formiranje građavinske parcele možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

  1. Skica predloga ispravke granica susednih parcela ili spajanja susednih parcela urađena od ovlašćenog lica h2;
  2. Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 1.150,00 dinara.

Lokalna administrativna taksa:

Uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.

Davanje saglasnosti na Elaborat geodetskih radova spajanja parcela istog vlasnika i ispravku granica susednih parcela

Na predlog zainteresovanog lica i uz saglasnost vlasnika odnosno korisnika zemljišta, vrši se ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika kao i spajanje susednih parcela na kojima je isto lice vlasnik ili dugoročni zakupac, na osnovu elaborata geodetskih radova.

Elaborat pored ostalog sadrži i saglasnost opštinske uprave da su planirane građevinske parcele u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Postavljanje privremenih objekata na javnim površinama

Postavljanje privremenih objekata na javnim površinama vrši se u skladu sa programom postavljanja-izgradnje privremenih objekata na javnoj površini koje donosi opštinsko veće opštine Plandište.

Zainteresovano lice podnosi zahtev za zakup javne površine imovinsko-pravnoj službi opštinske uprave na propisanom obrascu.

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje – izgradnju privremenog objekta na javnoj površini možete preuzeti ovde.

Nakon podnetog zahteva predsednik opštine raspisuje javni oglas za davanje u zakup javne površine, na kom imaju pravo učešća sva zainteresovana fizička ili pravna lica.Javno zemljište se daje u zakup na period od najmanje 1 (jedne) godine a najviše 5 (pet) godina, sa pravom produžetka, ukoliko lice podnese zahtev za produženje pre isteka važećeg odobrenja za zakup.

Lice koje je dobilo u zakup javnu površinu dužno je da sa opštinom Plandište zaključi ugovor o zakupu javne površine, a zatim i da pribavi Odobrenje za zauzeće javne površine od nadležnog opštinskog organa za poslove urbanizma.

Za produženje važnosti odobrenja za postavljanje-izgradnju privremenog objekta na javnoj površini podnosi se zahtev na propisanom obrascu, a pre isteka do tada važećeg rešenja.

Zahtev za produženje važnosti odobrenja za postavljanje – izgradnju privremenog objekta na javnoj površini možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

1. Ugovor o zakupu javne površine zaključen sa Opštinom Plandište;
2. Kopija važećeg rešenja o zauzeću javne površine;
3. Dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Lokalna administrativna taksa: u 450,00 dinara uplaćuje se na račun broj: 840-742251843-73 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Lokalna administrativna taksa. Primalac: Opština Plandište.

IZDAVANJE DOZVOLE O UKLANJANJU OBJEKATA ODNOSNO NJEGOVOG DELA

Uklanjanje objekta, odnosno njegovog dela može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja.

Postupak se pokreće na zahtev zainteresovanog lica, a ako se utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena stabilnost objekta i da isti predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja i po službenoj dužnosti.

Zahtev se podnosi na formalnom obrascu i sadrži podatke o podnosiocu zahteva, lokaciji objekta i razlozima za uklanjanje.

Zahtev za izdavanje dozvole za uklanjanje objekta možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev se prilaže glavni projekat rušenja u tri primerka, izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta, dokaz o svojini na objektu i posebni uslovi, ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).

Rok za rešavanje predmeta:

8 dana od dana podnošenja zahtev sa kompletnom dokumentacijom.

Republička taksa uplaćuje se na račun broj: 840-742221843-57 sa modelom 97 i pozivom na broj odobrenja 93228. Svrha doznake: Republička taksa. Primalac: Republički budžet.

Napomena:

Službenik je dužan da, u roku od 3 dana od dana prijema predmeta, isti pregleda i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta, potrebi za dopunom i roku u kome se dopuna ima izvršiti. Dozvoljava se samo jedna dopuna predmeta.Ukoliko se dopuna ne izvrši, predmet će se odbaciti.

PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA VETROGENERATORSKOG POLJA PLANDIŠTE I

PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA VETROGENERATORSKOG POLJA PLANDIŠTE I možete pogledati ovde.