РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-102/2022-I
Датум: 08.07.2022. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 34. став 1. и 38. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 42. став 1. и члана 50. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020)

С А З И В А М

  1. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у петак 15.07.2022. године са почетком у 10,00 часова у ДАК-у у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Предлог Одлуке о Другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину,

Известилац: Бранка Пантић

  1. Предлог Одлуке о постављању и одржавању јавних дечјих игралишта у својини општине Пландиште,

Известилац: Татјана Паунов

3. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,

Известилац: Владан Младеновић

4. Утврђивање Предлога Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,

Известилац: Владан Младеновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Доневски, дипл. економиста

НАПОМЕНА:

Материјал за 1. тачку  предложеног дневног реда због обимности доставља се на цд-у у складу са одредбом члана 106. став 4. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020).