Седнице Скупштине Општине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-30/2023-I
Датум: 14.07.2023. године
П л а н д и ш т е

 На основу члана 34. став 1. и 38. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 42. став 1. и члана 50. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020)

С А З И В А М

 26. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у среду 19.07.2023. године са почетком у 10,00 часова у ДАК-у у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

 За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу код пословних банака ЈП Полет Пландиште,

Известилац: Мирослав Петровић

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Љубомир Ракић,спец. струк. инж. електр. и рачунар. 

 НАПОМЕНА: 

 По одлучивању о дневном реду у целини, усваја се записник са претходне 25. седнице Скупштине општине Пландиште

Scroll to Top