Седнице Скупштине Општине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-16/2023-I
Датум: 27.02.2023. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 34. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 42. став 1. и 3. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 102. став 1. и члана 104. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020)

С А З И В А М

23. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у среду 01.03.2023. године са почетком у 10,00 часова у ДАК-у у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Пландиште,

Известилац: Жељко Јакововић

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Буџета општине Пландиште за 2023. године (први ребаланс – први допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

3. Предлог Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета Општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години,

Известилац: Бранка Пантић

4. Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2022. годину,

Известилац: Бранка Пантић

5. Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене – спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији Општине Пландиште,

Известилац: Наташа Боројевић

6. Предлог Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

7. Разматрање Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2023. годину.

Известилац: Љиљана Радоњић

8. Предлог Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште,

Известилац: Зоран Брдар

9. Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште,

Известилац: Зоран Брдар

10. Предлог Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,

Известилац: Зоран Брдар

11. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту,

Известилац: Владан Младеновић

12. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту,

Известилац: Владан Младеновић

13. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици,

Известилац: Владан Младеновић

14. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици,

Известилац: Владан Младеновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Љубомир Ракић, спец. струк. инж. електр. и рачунар.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 104. став 2. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2019 и 23/2020) образложење за краћи рок за сазивање 23. седнице Скупштине општине Пландиште је хитност за доношење појединих одлука како би Општина Пландиште могла да реализује и заврши већ започете пројекте, као и да се именују чланови школских одбора, како би исти могли спровести поступке именовања директора школа у законом предвиђеном року.

Scroll to Top