Седнице Скупштине Општине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 060-8/2024-I
Датум: 13.02.2024. године
П л а н д и ш т е

 На основу члана 34. став 1. и 38. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 42. став 1. и члана 50. став 2. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 48. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 20/2023 – пречишћен текст)

С А З И В А М

30. седницу Скупштине општине Пландиште, која ће се одржати у понедељак 19.02.2024. године са почетком у 10,00 часова у седишту Општине Пландиште, у малој сали.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2023. годину,

Известилац: Дијана Маџовски

2. Предлог Решења о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене – спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Пландиште,

Известилац: Раде Сурла

3. Предлог Решења о разрешењу директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште,

Известилац: Владан Младеновић

4. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште,

Известилац: Владан Младеновић

5. Предлог Програма отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2024. годину,

Известилац: Игор Ђорђевски

6. Предлог Решења о образовању Комисије за планове,

Известилац: Игор Ђорђевски

7. Предлог Решења о именовању председника надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште.

Известилац: Владан Младеновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Љубомир Ракић,спец. струк. инж. електр. и рачунар.

НАПОМЕНА: 

По одлучивању о дневном реду у целини, усваја се извод из записника са претходне 29. седнице Скупштине општине Пландиште.                                                     

Scroll to Top