ПОВОЉНОСТИ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИНВЕСТИТОРЕ

ИнвестицијеСистем електричне енергије, гасификације и водоснабдевања је на задовољавајућем нивоу.

На територији општине Пландиште се налази 127.577 km средњенапонске ваздушне мреже и 8.396 km средњенапонске кабловске мреже.

Општина Пландиште снабдева се природним гасом преко магистралног гасовода МГ-01 и разводног гасовода РГ-01-19, наведени гасоводи везани су за гасоводни систем ЈП „Србијагас-а“.

На територији Општине изграђена је дистрибутивна гасна мрежа и пратећи гасоводни објекти (МРС и ПП шахте). Дистрибуцију гаса на територији општине Пландиште врши ЈП „Полет“ Пландиште. Гасификација је извршена у свим насељеним местима општине Пландиште.

Укупна дужина водоводне мреже на територији општине је 131,57 km.

Свако насеље има изграђене сепаратне системе за снабдевање водом, осим насеља Велики Гај и Купиник који користе заједничко извориште.

У насељу Пландиште постоји изграђен водоторањ за снабдевање насеља водом капацитета 350 m3, а у самој Општини има и 18 бунара различитих капацитета.

Телекомуникациона инфраструктура је на задовољавајућем нивоу и распрострањена је wireless интернет мрежа.

Општина Пландиште има четири Индустријске зоне које можете погледати овде.

Још једна повољност за потенцијалне инвеститоре су и цене непокретности које можете погледати овде.

 • Велике површине обрадивог пољопривредног земљишта;
 • Сировинска база у пољопривреди и капацитети;
 • Обучена радна снага у пољопривреди, текстилној индустрији, нафтоној индустрији, индустрији полимера, прерађивачком индустријом (традиционално бављење ратарском производњом);
 • Интерна инфраструктура (сва насељена места повезана су гасном и телекомуникационом инфраструктуром);
 • Пољопривреда са прехрамбеном и кланичном индустријом;
 • Природни ресурси: земљиште, нафта, природни гас, термалне воде, ветар;
 • Доступност хидросистему ДТД;
 • Добро очувана животна средина;
 • Богато наслеђе у виду паркова и двораца;
 • Развијен ловни и риблолвни туризам;
 • Регионална и прекогранична сарадња (привреда, туризам…).

Инвестиције

Scroll to Top