ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Инспектор за заштиту животне средине: Горица Стефановић

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права из области заштите животне средине

 • Oбавља послове који се односе на испекцијски надзор у оквиру својих права и дужности, а на основу Закона о заштити животне средине који су стављени у надлежност општини или поверени од стране надлежног министарства (заштита од буке, заштита ваздуха од загађења и др.);
 • Прати стање и иницира мере и решења за спровођење закона о заштити животне средине из надлежности општине;
 • Врши контролу спровођења планова, програма, услова и мера заштите у поступку изградње и рада објеката и постројења који могу да загаде животну средину;
 • Учествује у изради одлука и других аката за потребе скупштине општине и председника општине;
 • Врши преглед пословних просторија у циљу превентивног деловања ради заштите животне средине;
 • Врши надзор над радом из надлежности јавних предузећа у погледу одржавања система вода и канализације, квалитета воде за пиће услова испуштања отпадних вода,начина одржавања депонија и сточних гробаља;
 • Врши надзор над правилним изношењем и депоновањем отпадног материјала;
 • Врши послове који су му поверени општинском Одлуком;
Захтеви у вези заштите и унапређења животне средине
 • емисија загађујућих материја у води, ваздух или земљиште, бука, вибрације и сл.
 • предузимање мера за заустављање загађења и даљу деградацију животне средине,
 • предузимање мера у вези са држањем домаћих животиња.

Пријаву можете предати у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Заштита од хемијског удеса код Севесо постројења;

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима;

Заштита од нејонизујућих зрачења;

Заштита животне средине у индустријским објектима;

Контрола управљања отпадом;

Заштита природе;

СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Стратешки план Инспекције за заштиту животне средине за период од 2022. године до 2025. године можете погледати овде.

Стратешки план Инспекције за заштиту животне средине за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Шестомесечни план рада Инспекције за заштиту животне средине за период јул-децембар 2020. године можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину можете погледати овде.

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2022. годину можете погледати овде.

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати  овде.

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top