ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Контакт:

Просветни инспектор: Татјана Ђорђијевски

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs

Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:

  • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
  • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
  • остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
  • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону;
  • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
  • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
  • у поступку верификације по налогу Министарства, просветни инспектор испитује испуњеност услова за оснивање и почетак рада установа, испуњеност услова у поступку давања сагласности за обављање проширене делатности, за обављање делатности у издвојеном одељењу, у случају статусних промена, промене седишта установе и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону;
  • у поступку забране рада установе, просветни инспектор контролише да ли установа испуњава прописане услове за рад, односно да ли обавља делатност на прописани начин, као и да ли у установи постоји обустава рада или штрајк организован супротно закону.
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2023./2024. ГОДИНЕ

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 1. Контролна листа – Предшколска установа

2. Контролна листа – Основна школа

СТРАТЕШКИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Стратешки план Просветне инспекције општине Пландиште за период од 2022. године до 2025. године можете погледати овде.

Стратешки план Просветне инспекције општине Пландиште за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

План инспекцијског надзора за 2023./2024. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2022./2023. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2021./2022. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2020./2021. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2019./2020. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2018./2019. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2017./2018. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај Просветнe инспекције за 2022./2023. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Просветнe инспекције за 2021./2022. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Просветног инспектора за 2021./2022. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Просветног инспектора за 2019. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Просветног инспектора за 2017. годину можете погледати овде.

Scroll to Top