Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носилац пројекта подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину надлежном органу за животну средину, за пројекте утврђене Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/08).

Носилац пројекта за који се  може  захтевати  процена утицаја,  подноси захтев о  потреби процене утицаја на обрасцу прописаном  Правилником  о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину – Прилог 1. („Службени гласник РС“, број 69/05), који садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
 2. опис локације;
 3. опис карактеристика пројекта;
 4. приказ главних алтернатива које су разматране;
 5. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 6. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
 7. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 8. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уз захтев о потреби процене утицаја се прилаже следећа документација:

 1. идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 2. графички приказ микро и макро локације;
 3. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 4. доказ о уплати републичке административне таксе;
 5. други докази на захтев надлежног органа.

Носилац пројекта пре подношења Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину може захтевати од надлежног органа и других органа и организација потребне податке и документацију који су значајни за утврђивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину. Надлежни орган и други органи и организације дужни су да у року од 15 дана доставе носиоцу пројекта тражене податке и документацију, а у случају да их не поседују, такође, у року од 15 дана од дана подношења захтева писаним путем о том обавесте носиоца пројекта.

Од података који су надлежном органу потребни приликом вођења и одлучивања у овој процедури, могу се појавити, а прибављају се по службеној дужности извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанстичким  условима,  копија  плана и  препис листа  непокретности  (прибављају се  од РГЗ СКН),  подаци  о привредном друштву/предузетнику из АПР сходно члану 9. став 3. и члану 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).

Изузетно, извод из важећег урбанистичког плана, односно други одговарајући урбанистички документ, није потребан ако се делатност планира у постојећем објекту чија се намена мења и ако носилац пројекта достави пријаву промене намене коју је потврдио орган надлежан за издавање одобрења за изградњу.

Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2.истог члана, поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Aко службену евиденцију води други орган, општинска/градска управа дужна је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се подаци које тражи поступајући орган – општинска/градска управа могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (ЗУП члан 9. став 2. и члан 103.) Увид и прибављање података које врши сам орган општинске/градске управе врши се одмах.

Ако је захтев неуредан, евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава  поступање по поднеску или ако  је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони(рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Ако носилац пројекта не достави тражене додатне податке и документацију у остављеном року, надлежни орган ће одбацити захтев као неуредан, осим у случају ако се ради о подацима и документацији од значаја за утврђивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину које је носилац пројекта затражио од надлежног органа и других органа и организација, а није их добио, пре подношења захтева о потреби процене утицаја.

Ако је захтев уредан, надлежни орган о поднетом захтеву обавештава јавност и заинтересоване органе и организације у року 10 дана (препоручени рок 5 дана) од дана пријема уредног захтева о потреби процене утицаја. Јавност се обавештава путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем, односно активношћу планираног пројекта, а заинтересовани органи и организације у писаној форми. Предвиђено је да се обавештавање може вршити и путем електронских медија.

Обавештење о поднетом захтеву садржи нарочито податке о:

 1. носиоцу пројекта;
 2. називу, врсти и локацији пројекта чије се извођење планира;
 3. месту и времену могућности увида у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта;
 4. природи одлуке која ће бити донета на основу поднетог захтева;
 5. називу и адреси надлежног органа.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од 10 дана од дана пријема обавештења о поднетом захтеву могу доставити своје мишљење надлежном органу.

Надлежни орган за заштиту животне средине одлучује о поднетом захтеву у року од 10 дана (препоручени рок 8 дана) од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности. У поступку одлучивања надлежни орган узима у обзир достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, као и специфичност пројекта и локације.

Надлежни орган одлучује решењем да ли је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Ако надлежни орган донесе решење да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину, може (не мора) истим  решењем  одредити  обим  и  садржај  студије  о процени утицаја. Због ефикасности и непотребног одуговлачења поступка препоручује се, уколико су испуњени сви услови, да се решењем о потреби процене утицаја одреди обим и садржај студије јер је он дефинисан законом. Уколико надлежни орган донесе решење да није потребна процена утицаја, наведеним решењем може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

У року 3 дана од дана доношења решења, надлежни орган доставља носиоцу пројекта решење и о донетом решењу обавештава заинтересоване органе и организације писаним путем, а заинтересовану јавност   путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем, односно активношћу планираног пројекта. Обавештење се може вршити и путем електронских медија

Упутство о правном средству: Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на решење надлежног органа о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном другостепеном органу – Министарству надлежном за послове заштите животне средине /покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине . Законом о процени утицаја није одређен рок за подношење жалбе, те ће се применити члан 153. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), који одређује рок од 15 дана од дана пријема решења или обавештења. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење.

Законски рок је: 33 дана
Препоручени рок: 26 дана

Захтев за Одлучивање о потреби утицаја на животну средину можете преузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top