Структура биљне производње

Најзначајнији и најзаступљениији видови биљне производње су:

СунцокретУ општини Пландиште доминантно место заузима ратарска производња па Општина представља добру и значајну сировинску базу ратарских производа. У периоду од 2010. до 2015. године просечне посејане површине под пшеницом, кукурузом, сојом и сунцокретом износиле су око 28.000 ha.
У структури сетве житарице су заступљене ≈ 55%, индустријско биље ≈ 43% и крмно биље ≈ 2%. Због високог учешћа житарица (око 55%) тренутно је од прерађивачких капацитета заступљена само млинско – пекарска индустрија.

Идеја за унапређење пољопривреде може се огледати у измена структуре сетве и примени нових технологија којима ће се доћи до већих економских ефеката ратарске производње.

Потенцијал општине Пландиште може бити неискоришћеност биоенергетских ресурса – биомасе. По неким прелиминарним прорачунима у општини Пландиште могло би се произвести од 10 до 18 милона литара нафте уколико се биомаса након производње не би спаљивала или заоравала.

ВишњаВоћарска производња на теритотрији општине Пландиште има значајно место у пољопривредној производњи.

Доминантно место заузима производња вишања ≈ 56%, шљива ≈ 20%, а следи производња лешника ≈ 12% и јабука ≈ 4%.

Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини Пландиште постоје велике могућности и природне предиспозиције за развитак савременог воћарства и упошљавања великог броја људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро свих врста воћа, а нарочито вишње, шљиве, јабуке и лешника.

У циљу развоја воћарске производње на територији општине Пландиште, а у складу са оријентацијом на интезивирање ових облика пољопривредне производње неопходно је испоштовати следеће правце развоја у воћарству:

 • Донети стратегију развоја воћарске производње;
 • Задужити стручне службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе подизати нове воћњаке;
 • Садни материјал бирати према типовима земљишта;
 • Спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих, уз заснивање нових;
 • Подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти, које нарочито показују отпорност према проузроковачима болести и штеточинама;
 • Перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом побољшању квалитета производње.

Брз развитак воћарства условио би и технички и економски прогрес, али паралелно би се морало радити на ревитализацији постојећих прерадних капацитета (хладњача у Великој Греди) и подизању нових у комбинацији са најсавременијом технологијом.

ПарадајзПовртарска производња у општини Пландиште слабо је заступљена и углавном служи за сопствене потребе, а мањи део се продаје на локалној пијаци у седишту Општине, у насељеном месту Пландишту.

Стакленика на територији општине Пландиште нема, а пластеници су заступљени на непун хектар и то у насељеним местима: Милетићеву, Јерменовцима и Пландишту.

 

Потенцијали повртарства у општини Пландиште могу се огледати у:

 • повећању производње поврћа као другог усева;
 • осавремењавању баштенског начина производње,
 • уз избор сорти које захтевају веће ангажовање људске радне снаге и комбиновање са производњом у заштићеном простору;
 • подизању већег броја батеријских стакленика и пластеника;
 • обезбеђењу вишег степена прераде на месту настанка сировина (сушење, смрзавање, паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични посао;
 • као и даљи развој индустријско – прерађивачких капацитета.

Циљна група била би мала газдинства у циљу започињања сопствене производње и самоодрживости. Овим мерама дошло би до упошљавања сеоског становништва и равномернијег развоја свих насељених места у општини Пландиште.

Пошто општина Пландиште има добро очувану животну средину, погодна је за производњу здраве хране која јe врло тражена и може се искористити близина границе (Румунија – ЕУ) која је потенцијал за развој међународне сарадње у свим видовима.

С обзиром на квалитет земљишта, у наредном планском периоду доћи ће до неминовног повећања у производњи на површинама под осталим културама на отвореном простору.

Потребно је сагледати могућност и израдити програм узгоја зачинског, ароматичног и лековитог биља, као и могућност узгоја цвећа.

Scroll to Top