МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ

Потребна документа уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

– Изводи из матичне књиге рођених за будуће супружнике;
– Уверења о држављанству за будуће супружнике;
– Важеће личне карте будућих супружника;
– По потреби, и друга документа;
– Доказ о уплаћеној такси;
– Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака;
– За лица која су била у браку потребно је приложити извод из матичне књиге венчаних претходно склопљеног брака, са констатацијом о престанку истог.

Потребна документа уколико је један од супружника страни држављанин:

за држављанина Републике Србије:

– Извод из матичне књиге рођених;
– Уверење о држављанству;
– Важећа лична карта;
– По потреби, и друга документа;
– Доказ о уплаћеној такси.

за страног држављанина:

– Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача;
– Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача;
– Важећи пасош страног држављанина;
– По потреби, и друга документа.

За венчања у седишту матичног подручја:

Републичка административна такса: 1000 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

За венчања ван седишта матичног подручја:

Услуга за излазак служ. лица на терен: 3000,00 дин. (за стара, немоћна и болесна лица – уз мед. документацију, износи 300 дин.)
Текући рачун: 840-742341843-73 (општинска административна такса)
Број модела: 97
Позив на број: 93228

За венчања у седишту матичног подручја:

Такса за венчања у седишту матичног подручја: 1000,00 дин.
Текући рачун: 840-742341843-73 (општинска административна такса)
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Напомена:

Документа се предају у оригиналу. Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца. Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.

Место заказивања венчања: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013-861-033

Потребна документа:

– Захтев за издавање извода;
– Доказ о уплаћеној такси.

Републичка административна такса: 430,00 дин (за домаћи извод)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120,00 дин. За прву копију међународног извода плаћа се 700,00 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 390,00 дин.

Напомена:

Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству. Изводи се издају за лица уписана у матичним књигама за сва насељена места општине Пландиште.

Место предаје докумената и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Потребна документа:

Захтев за промену презимена после развода;
– Извод из матичне књиге рођених;
– Извод из матичне књиге венчаних;
– Уверење о држављанству;
– Уверење о пребивалишту (издаје СУП Пландиште) или фотокопија личне карте;
– Правоснажна пресуда о разводу;
– Доказ о уплаћеној такси;

Републичка административна такса: 310 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022
Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Напомена:

Изјава се даје пред матичарем места где је пребивалиште лица које мења лично презиме. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, и потребно је да буду са констатацијом о престанку брака.

Потребна документа:

– Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника можете преузети овде;
– Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике;
– Уверења о држављанству;
– Копије личних карата за будуће супружнике;
– Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену;
– Копија личне карте за пуномоћника;
– Доказ о уплаћеној такси.

Републичка административна такса: 750 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228
Место предаје документа и решавања предмета: канцеларија бр. 4
Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00
Телефон за информације: 013/861-033

Напомена:

Брак се закључује по пребивалишту лица која закључују брак. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији. Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.

Scroll to Top