Права војних инвалида

Ово својство могу да остваре лица, учесници рата 1941-1945, као и лица која су учествовала у ратовима на простору бивше СФРЈ од 1990. до 1995. као припадници и добровољци у ЈНА и припадници Војске Југославије и лица која су обављала послове државне безбедности у оружаним акцијама за време НАТО агресије.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање својства ратног војног инвалида;
 2. лична карта (фотокопија);
 3. извод из МКР;
 4. уверење о држављанству;
 5. медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева;
 6. уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган);
  војна књижица (фотокопија).

Ово својство могу да остваре лица југословенски држављани који су у миру као војници на служењу војног рока, студенти војне академије, ученици средње војне школе, лица у резервном саставу, слушаоци школе за резервне официре као и добровољци на војној дужности у Војсци Југославије или Војсци Србије и Црне Горе у вршењу војне службе или дужности у вези са службом задобили повреду или озледу без своје кривице па је наступило оштећење њиховог организма најмање 20%.

(За наведена лица која су оболела на служби у Војсци СЦГ проценат оштећења је 60%)

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида;
 2. лична карта (фотокопија);
 3. извод из МКР;
 4. уверење о држављанству;
 5. медицинска документација о лечењу,
 6. уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из Војске Србије и Црне Горе,
 7. уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке);
 8. војна књижица (фотокопија).

Повећање процента војног инвалидитета лица која имају својство ратног или мирнодопског војног инвалида могу тражити повећање већ постојећег процента војног инвалидитета.

По истеку две године од дана доношење коначног решења о стицању својства ратног или мирнодопског војног инвалида, војни инвалид може поднети нови захтев за утврђивање новог процента инвалидитета а у вези са насталом променом.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за повећање процента војног инвалидитета;
 2. налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на ранији утврђени инвалидитет.

Основно право породице палог борца је право на породичну инвалиднину (право на месечни новчани износ).

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу;
 2. лична карта или избегличка легитимација (фотокопија);
 3. извод из МКВ;
 4. изјава два сведока да се удова није преудала;
 5. извод из МКР за децу;
 6. школска потврда за децу школског узраста;
 7. уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу;
 8. уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежан војни орган);
 9. извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.

Родитељ палог борца који није имао друге деце или који је имао више деце коме су остала деца изгубила живот као грађанске жртве рата има право на увећање породичне инвалиднине.

Такође, и брачни друг палог борца који нема деце односно ако има једно дете или више деце која су неспособна за привређивање, под условом да је неспособност наступила пре 15 године живота, односно до навршених 26 година , ако је дете било на школовању, поред права на породичну инвалиднину има право на увећану породичну инвалиднину.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. фотокопија личне карте или легитимације прогнаног лица;
 3. изјава два сведока да подносилац захтева нема више деце тј. да му је погинули борац био једино дете;
 4. извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право;
 5. уверење војног органа о датуму и околностима погибије палог борца;
 6. извод из МКР за дете палог борца;
 7. школска потврда за децу школског узраста.

Чланови уже породице палог борца, чланови уже породице војног инвалида од I до VII групе, после његове смрти, и чланови уже породице лица које је погинуло или умрло од последица ране, повреде, озледе или болести задобијене под околностима из члана 7.и 9.Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца имају право на породичну инвалиднину (Службени лист СРЈ 24/98) (односи се на мирнодопске војне инвалиде).

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду;
 2. фотокопија личне карте;
 3. извод из МКВ;
 4. изјава два сведока да се удова није преудала;
 5. извод из МКР за подносиоца захтева и децу;
 6. школска потврда за децу школског узраста;
 7. уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу;
 8. извод из МКУ за покојног војног инвалида.

Борачки додатак је додатак уз зараду остварену по основу радног односа.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права на борачки додатак;
 2. потврда о радном односу коју издаје послодавац;
 3. потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје послодавац);
 4. потврда о минималној заради по колективном уговору;

Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за општећење организма по основу којих му је признат војни инвалидитет, у складу са медицинским индикацијама утврђеним Правилником за ортопедска и друга помагла војних инвалида (“Службени лист СРЈ” број 37/2000).

Документација потребна за остваривање права:

 1. Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала;
 2. налаз и мишљење Комисије за преглед VI (упућујуе првостепени орган по службеној дужности).

Војни инвалид коме је својство војног инвалида прве групе признато трајно због ампутације или тешких опшећења екстремитета изједначених са ампутацијом екстремитета и због губитка вида на оба ока, има право на путничко моторно возило домаће производње запремине до 1000 цм3.Војни инвалид може поново остварити правно на путничко моторно возило по истеку 7 година од дана преузимања раније примљеног возила.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права на путничко моторно возило;
 2. решење о признатом својству (важи за инвалиде I групе – 100% инвалидитета).

Документација потребна за остваривање права:

1. захтев;
2. извод из МКУ војног инвалида;
3. изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти, као и то да је сносио трошкове сахране умрлог војног инвалида.

Документација потребна за остваривање права:

 

 1. Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу;
 2. Издавање и овера књижица;
 3. Објава за повлашћену вожњу.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. фотокопија личне карте корисника личне или породичне инвалиднине;
 3. фотокопија личне карте пратиоца корисника личне или породичне инвалиднине коме је признато право на додатак за негу и помоћ и пратиоца детета корисника до навршене 15 године живота;
 4. извод из МКР за дете корисника породичне инвалиднине.

Право на негу и помоћ имају инвалиди од I до IV групе.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права на додатак, негу и помоћ;
 2. налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица;

Право на ортопедски додатак (месечни новчани износ) има војни инвалид од I до VI групе коме је војни инвалидитет утврђен због оштећења организма које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала ампутацију екстремитета или тешко оштећење екстремитета као и због губитка вида на оба ока.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права на ортопедски додатак;
 2. налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Служба запошљавања);
 3. уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности);
 4. уверење о начину остваривања здравствене заштите;
 5. доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. изводи из МКР и МКВ за чланове домаћинства;
 3. извод из МКУ за лице од кога се изводи право;
 4. изјаве сведока пред службеним лицем органа о саставу и приходима чланова домаћинства подносиоца захтева;
 5. уверење о задужењу катастарским приходом;
 6. уверење о коришћењу пензије или новчане накнаде из области пензијско – инвалидског осигурања за све чланове;
 7. уверење о својству пензионера по основу самосталне делатности или земљорадничке пензије за све чланове (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и земљорадника);
 8. извештај пореске управе о задужењу порезом подносиоца или чланова домаћинства;
 9. школска потврда за децу школског узраста;
 10. просек зараде запослених чланова домаћинства и подносиоца захтева, по основу радног односа у претходној години.

Члановима породице признаје се само једно месечно новчано примање према редоследу: брачни друг, деца и родитељи.

Кориснику припада једно месечно новчано примање и у случају када има више основа (војни инвалид и корисник породичне инвалиднине).

Scroll to Top