КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Комунални инспектор: Милан Радић

  Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: milan.radic@plandiste-opstina.rs

Комунални инспектор: Наташа Боројевић

  Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Комунална инспекција врши надзор над применом Општинских одлука везаних за постављање објеката на јавним површинама, обављање ауто такси превоза, радног времена угоститељских, трговинских и других објеката, снабдевања водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода, одвођење атмосферских вода из насеља, рад комуналних депонија, заштиту комуналних објеката, држање животиња, сахрањивање на гробљима, рад зелених и других пијаца, јавну расвету.

ПОСТУПАК ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА

Комунална инспекција контролише обављање услуга аутотакси превоза, контролом легалних и нелегалних превозника, у том циљу, на захтев странке који се подноси на прописаном обрасцу, комунални инспектор врши преглед возила и доноси Решење о испуњености услова возила за обављање аутотакси превоза у складу са Законом.

Захтев за преглед возила за обављање ауто такси превоза можете преузети овде.

Потребна докуметација:

Фотокопија саобраћајне дозволе за возило којим ће се обављати превоз путника, уговор о закупу возила, фотокопија решења АПР, доказ о уплати административне таксе и доказ о уплати накнаде за преглед возила.

Рок за решавање предмета:

15 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом.

Републичка такса: _/_ динара

Локална административна такса: 150,00 динара

Накнада за преглед возила: 1.000,00 динара.

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Накнада за преглед возила уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Накнада за преглед возила. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити

 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА

Лице које жели да обавља ауто-такси превоз путника на подручју општине Пландиште дужно је да прибави Решење о испуњености услова за обављање такси превоза које издаје општинска управа одељења за планирање и грађење.

Захтев за преглед такси возила

Потребна документација:

 1. Фотокопија решења о упису у Регистар привердних субјеката;
 2. Фотокопија саобраћајне дозволе за свако возило којим ће се обављати ауто-такси превоз;
 3. Решење Општинске управе о извршеном прегледу возила;
 4. Фотокопија возачке дозволе (за све такси возаче);
 5. Фотокопија личне карте (за све такси возаче);
 6. Писмена изјава да такси превознику није правоснажном судском одлуком забрањено обављање делатности, односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности;
 7. Писмена изјава такси возача да правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране управљања путничким возилом.

Локална административна такса: 1.150,00 динара уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Након поднетог захтева, општинска управа доноси Решење којим се одређује евиденциони број за такси возило који је таски превозник дужан да испише на кровној ознаци.

О издатим решењима и евиденционим бројевима општинска управа води регистар.

 ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом врши се у складу са одлуком о категоријама инвалида који могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на јавним паркиралиштима.

На јавним паркиралиштима на паркинг местима која су резервисана или обележена за возила инвалида, могу да користе следеће категорије особа са инвалидитетом са територије општине Пландиште:

 1. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, као и VI групе инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
 2. Лица која по прописима пензијског и инвалидског осигурања имају 80% до 100%, односно I, II или III степен телесног оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа лица са 90 или 100% оштећења вида;
 3. Лица на дијализи која својим возилом одлазе на дијализу;
 4. Родитељи, односно старатељи инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице као и слепе деце.
  Након одлучивања о захтеву, Одсек за планирање и грађење издаје потврду и налепницу за означавање возила инвалидног лица.

Захтев за издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом можете преузети овде.

 ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

Комунална инспекција контролише захтеве за надокнаду штете настале услед уједа паса луталица, на захтев странке који се подноси писарници на прописаном обрасцу.

Комунални инспектор врши преглед достављене документације, у случају непотпуне документације позива странку да допуни захтев.

Потпун захтев прослеђује се комисији на разматрање основаности захтева и висине надокнаде.

Захтев за накнаду штете настале услед уједа напуштене животиње можете преузети овде.

Потребна докуметација:

 1. Фотокопија личне карте или за малолетна лица извод из матичне књиге рођених;
 2. Комплетну медицинску документацију која се односи на дијагнозу и лечење ( извештај надлежне здравствене установе примарне заштите,извештај лекара специјалисте са детаљним описом повреде и сл.);
 3. Налог за преглед животиња са извештајем ветеринарске станице;
 4. Друге доказе од значаја за решавање захтева.
 ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Пословни објекти у којима се обавља делатност угоститељства могу у дану државних и верских празника, свадби, матурских вечери, јавних манифестација и слично могу бити отворени дуже од одлуком прописаног радног времена ако за то прибаве одобрење.

Захтев за продужење радног времена подноси одговорно лице у правном лицу односно оснивача угоститељске радње, преко писарнице на обрасцу који можете преузети овде.

Захтев се подноси најкасније 3 дана пре дана за који се тражи продужење радног времена. Општинска управа је дужна да у року од три дана од дана подношења захтева донесе решење по захтеву.

 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Према Закону о инспекцијском надзору, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика.

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Контролна листа бр. 7 – Обавезе корисника услуге

Контролна листа бр. 8 – Обавезе вршиоца комуналне услуге

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Контролна листа бр. 1 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Држање домаћих животиња

Контролна листа бр. 2 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Држање кућних љубимаца

Контролна листа бр. 3 – Држање домаћих животиња; Делатност зоохигијене

Контролна листа бр. 4 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Предузеће које одржава парк

Контролна листа бр. 5 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Извођење кућних љубимаца

ГРОБЉА

Контролна листа бр. 2 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање; Занатски радови на гробљу

Контролна листа бр. 5 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 10 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање; Обавезе корисника гробног места

Контролна листа бр. 11 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање; Забрањене радње

ЈАВНА РАСВЕТА

Контролна листа бр. 12 – Одржавање објеката и инсталација јавне расвете

Контролна листа бр. 13 – Јавна расвета (Заштита објеката и инсталација)

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Контролна листа бр. 14 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 15 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 16 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 26 – Одржавање чистоће; Чишћење и прање јавних површина

Контролна листа бр. 28 – Одржавање чистоће; Заштита јавних површина

Контролна листа бр. 29 – Одржавање чистоће; Чишћење јавних површина/корисник простора

КАНАЛИЗАЦИЈА

Контролна листа бр. 1 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода Обавезе вршиоца комуналне делатности

Контролна листа бр. 2 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Забране

Контролна листа бр. 3 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Прикључење новоизграђене/постојеће канализационе мреже

Контролна листа бр. 4 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Поступање по захтеву за прикључак

Контролна листа бр. 5 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Септичке јаме –обавезе корисника

Контролна листа бр. 6 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Изручивање фекалија

Контролна листа бр. 7 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Канализациони прикључак

Контролна листа бр. 8 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Обавезе комуналног предузећа према кориснику

Контролна листа бр. 9 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Обавезе корисника

Контролна листа бр. 10 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Забране – инвеститор/извођач

Контролна листа бр. 11 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

КОМУНАЛНИ РЕД

Контролна листа бр. 17 – Комунални ред; Спољни делови зграде

Контролна листа бр. 18 – Комунални ред; Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр. 19 – Комунални ред; Уређеност површина

Контролна листа бр. 20 – Комунални ред; Контрола забране кретања/ заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа бр. 21 – Комунални ред; Објекти, уређаји, опрема

Контролна листа бр. 22 – Комунални ред; Продаја и смештај робе, обављање делатности

Контролна листа бр. 23 – Комунални ред; Уклањање снега и леда

Контролна листа бр. 24 – Комунални ред; Терени за спорт и забаву

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Контролна листа бр. 25 – Одржавање чистоће; Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Контролна листа бр. 27 – Одржавање чистоће; Изношење кућног смећа-обавезе корисника

ОГЛАШАВАЊЕ

Контролна листа бр. 32 – Оглашавање на отвореном простору

Контролна листа бр. 33 – Оглашавање на отвореном простору; Забрањене радње

ПИЈАЦЕ

Контролна листа бр. 30 – Управљање пијацама; Комунално опремање,одржавање и организација делатности на пијацама

Контролна листа бр. 31 – Управљање пијацама; Обавезе корисника пијачног објекта/простора

Контролна листа бр. 34 – Управљање пијацама; Комунално опремање,одржавање и организација делатности на пијацама

РАДНО ВРЕМЕ

Контролна листа бр. 1 – Радно време објеката у којима се обављају делатности: трговине, угоститељства, занатства и услуга

Контролна листа бр. 1 – Радно време угоститељских објеката

Контролна листа бр. 16 – Радно време трговинског објеката

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Контролне листе бр. 2 – Стамбене зграде

Контролна листа бр. 6 – Спољни делови зграде

АУТО – ТАКСИ ПРЕВОЗ

Контролна листа бр. 4 – Ауто – такси превоз путника

ВОДОВОД

Контролна листа бр. 3 – Спровођење одлуке о јавном водоводу

Контролна листа бр. 34 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Одржавање водовода

Контролна листа бр. 35 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Прикључење мреже и кућних инсталација

Контролна листа бр. 36 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Прикључење – корисник

Контролна листа бр. 37 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Заштита објеката

Контролна листа бр. 38 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Водомер

Контролна листа бр. 39 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Водомерно склониште, водомер, кућне водоводне инсталације

Контролна листа бр. 40 – Пречишћавање и дистрибуција воде

Контролна листа бр. 41 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Коришћење воде

Контролна листа бр. 42 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Испорука воде

 СТРАТЕШКИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Стратешки план Комуналне инспекције за период од 2022. године до 2025. године можете погледати овде.

Стратешки план Комуналне инспекције за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2024. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2023. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2022. годину можете погледати  овде.

Полугодишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2020. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2019. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2023. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2022. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2020. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Комуналног инспектора за 2017. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top