ДРЖАВЉАНСТВА

Потребна документа:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Републичка административна такса: 750 дин. Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 440 дин.

Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Напомена:
Уверења се издају за лица уписана у књизи држављана или у матичним књигама рођених за сва насељена места општине Пландиште. Место набавке обрасца: Услужни центар (шалтер број 2).

Место предаје обрасца и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).

Потребна документа:

 • Захтев у слободној форми
 • Извод иностраног органа на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
 • Уверење о држављанству за родитеље, односно родитеља
 • Уверење о пребивалиштву (издато од СУП Пландиште)
 • По потреби, и друга документа
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документа:

Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији.

Републичка административна такса: 750,00 дин.
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228
Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Потребна документа:

За упис у матичну књигу рођених

 • Захтев за упис у слободној форми
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
 • За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
 • За удовце: Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних

 • Захтев за упис у слободној форми
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих

 • Захтев за упис у слободно форми
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • По потреби, и друга документа

Републичка административна такса: 750 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Напомена везана за документа:

Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013-861-033
Законски рок за решавање предмета је 30 дана од подношења захтева.
Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији.
Предата документација се задржава.

Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
 • За удовце: Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
 • Фотокопија личне карте (прва и друга страна) или неког другог личног документа са ЈМБГ

Напомена везана за документа:

Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији.

Место предаје докумената и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Напомена:

По пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство лице је обавезно да у што краћем року прибави и преда матичару потребна документа. Истовремено са уписом држављанства врши се и упис у матичну књигу рођених.

Scroll to Top