ПОЉОПРИВРЕДА

Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за производњу у пољопривредном сектору. Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 ha.

На пољопривредно земљиште отпада 34.643,5720 ha или 90,42 %, а на непољопривредно земљиште отпада 3.670,33 ha, тј. 9,58 % укупне површине територије Општине.

Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 31.863,39 ha, тј. 91,97 %, а необрадиво пољопривредно земљиште заузима 2.780,18 ha или  8,03 % од укупног пољопривредног земљишта на територији општине Пландиште.

Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 31.484,75 ha и оне чине чак 98,81 % обрадивог или 91,97 % укупног пољопривредног земљишта.

Од необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.432,03 ha и они чине чак 87,48 % необрадивог или 7,02 % укупног пољопривредног земљишта.

Шуме и шумско земљиште на територији општине Пландиште простиру се на 167 ha.

На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске класе.

Најзаступљеније је земљиште четврте класе са 10.771,20 ha, тј. 31,34 %, затим следи земљиште треће класе са 9.705,77 ha, тј. 28,24 %, друге класе 6.690,07 ha, тј. 19,46 %, итд.

Подна складишта постоје у сваком насељеном месту у општини Пландиште, различитих су капацитета и сва су у приватном власништву, изузев подног складишта у Великој Греди које је у власништву железница Србије и налази се тик уз колосек у железничкој станици.

Укупни капацитет свих подних складишта на територији Општине је око 50.000 тона, а капацитети силоса су око 31.000 тона. Складиштени капацитет за замрзавање воћа, поврћа и меса налази се у Великој Греди и капацитета је 5.000 тона. Нажалост, хладњача тренутно не ради пошто је у стечају.

Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки капацитети достигну своју оптималну испуњеност у погледу расположивих капацитета. Тиме би се дошло до апсорпције велике количине ратарских производа и могућег запошљавања одређеног броја сеоског становништва, а такође би се отвориле могућности за развој малих и средњих предузећа која би била део једног система са одређеним сигурностима.

Као предуслов за успешну и рентабилну пољопривредну производњу, у будућности треба максимално користити потенцијал и могућност коју пружа доступност хидросистему Дунав – Тиса – Дунав. У наредном периоду са променом сетвене структуре и интезивирањем пољопривредне производње наметнуће се неминовност изградње нових и реконструкција постојећих заливних система.

Тренутно се на територији општине Пландиште наводњава свега 2,5 % обрадивог пољопривредног земљишта.

Треба радити на производњи здраве хране која ће бити врло тражена у будућности и искористити близину границе која је потенцијал за развој међународне сарадње у свим видовима.

Scroll to Top