ОПШТИНСКА УПРАВА

Related image   Вршилац дужности Начелника Општинске управе: Игор Ђођевски, дипломирани правник

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: igor.djordjevski@plandiste-opstina.rs

Општинска управа у складу са законом:

  • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина , Председник и Општинско веће;
  • Извршава одлуке и друге акте Скупштине , Председника и Општинског већа;
  • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, привредних друштава, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  • Обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине;
  • Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  • Доставља извештај о свом раду на извршавању послова Општине из изворне надлежности Општине и поверених послова Скупштини, Председнику и Општинском већу по потреби, а најмање једном годишње;
  • Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.
Scroll to Top