Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове

Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове oбавља следеће послове: унапређење организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; лична стања грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица; анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; вођење бирачког списка; стручне и административне послове за спровођење избора и организацију референдума; унапређење примене информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина; успостављање услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, односно Република.

У оквиру Одељења се обављају послове који се односе на: коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старање се о њиховом одржавању; одржавање чистоће пословних просторија;  умножавање материјала; дактилографске послове; организацију рада доставне службе; административно – техничке послове набавке материјала; ситног инвентара и основних средстава; обављање других сервисних послова за потребе органа општине.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе образују се месне канцеларије за следећа подручја:

Матично подручје Пландиште, које чине насељена места Пландиште и Лаудовац;
Матично подручје Велика Греда, које чини насељено место Велика Греда;
Матично подручје Дужине, које чине насељена места Дужине и Марковићево;
Матично подручје Јерменовци, које чине насељена места Јерменовци и Барице;
Матично подручје Купиник, које чине насељена места Купиник и Велики Гај;
Матично подручје Маргита, које чини насељено место Маргита;
Матично подручје Милетићево, које чине насељена места Милетићево и Банатски Соколац;
Матично подручје Стари Лец, које чине насељена места Стари Лец и Хајдучица.

Седиште матичних подручја из тачке 2. ове Одлуке су:

Седиште матичног подручја Пландиште је у Пландишту,
Седиште матичног подручја Велика Греда је у Великој Греди,
Седиште матичног подручја Дужине је у Дужинама,
Седиште матичног подручја Јерменовци је у Јерменовцима,
Седиште матичног подручја Купиник је у Купинику,
Седиште матичног подручја Маргита је у Маргити,
Седиште матичног подручја Милетићево је у Милетићеву,
Седиште матичног подручја Стари Лец је у Старом Лецу.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавања извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа,преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, врши послове пријемне канцеларије за Општинску управу и води другу евиденцију када је то предвиђено законом и другим прописима. Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа. Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Начелника Општинске управе и начелника Одељења за општу управу и опште послове.

Related image Начелница Одељења за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове: Ленуца Богдановић, дипломирани менаџер.

 Телефон: 013/862-250
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Заменик Начелнице Одељења за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове: Раде Сурла, дипломирани правник.

 Телефон: 013/862-335
 Факс: 013/861-134
Е-пошта: rade.surla@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top