Алтер биогас I

Решење из АПР-а можете погледати овде.

Лиценцу одговорног урбанисте можете погледати овде.

Урбанистички пројекат – насловне стране можете погледати овде.

Урбанистички пројекат – комплетан текстуални део можете поглеати овде.

Главну свеску можете погледати овде.

Пројекат архитектуре можете погледати овде.

Ситуациони приказ обухвата локације можете погледати овде.

Регулационо нивелационо решење локације можете погледати овде.

Приказ саобраћаја са прикључцима на јавни пут можете погледати овде.

Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима за спољну мрежу можете погледати овде.

Пројекат са аналитичко геодетским елементима II корак – Препарцелација парцела можете погледати овде.

Копију плана са подземним инсталацијама можете погледати овде.

Копију плана – водови можете погледати овде.

Препис листа непокретности број 926 К.О.: Хајдучица можете погледати овде.

Извод из листа непокретности број: 100 К.О. Хајдучица можете погледати овде.

Катастарско – топографски план можете погледати овде.

Овде можете погледати услове надлежних Јавних предузећа:

Информацију о локацији за изградњу биогасног постројења можете погледати овде.

Услове за израду техничке документације за израду урбанистичког пројекта – ЕПС дистрибуција можете погледати овде.

Техничке услове за заштиту од пожара за израду урбанистичког пројекта можете погледати овде.

Саобраћајно – техничке услове за израду урбанистичко – техничког документа можете погледати овде.

Водне услове за израду урбанистичко – техничког документа можете погледати овде.

Услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну гасну и водоводну мрежу можете погледати овде.

Предлог трасе за прикључење на гасну мрежу можете погледати овде.

Предлог трасе за прикључење на водоводну мрежу можете погледати овде.

Scroll to Top