ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације од јавног значаја које се најчешће траже односе се на разне области из делокруга рада Oпштинске управе.

У вези начина тражења информација од јавног значаја најзаступљенији начин је упућивање захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја се по правилу подносе писаним путем, док се мањи број захтева подноси електронском поштом.

Најчешће тражене информације се односе на доставу одлука Скупштине општине, уговора које је закључила општина Пландиште, као и на питања која се односе на рад Општинске управе, рад других органа општине Пландиште.

За више информација можете посетити сајт  Повереника за Информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

Контакт:

Овлашћено лице за поступање на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја је  Начелница Одељења за друштвене делатности и послове органа општине Магдалена Тошић.

Телефон: 013/862-335
Факс: 013/861-134
E-mail: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs

Информација од јавног значаја, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на следеће начине:

• достављање писаног захтева на адресу: Општина Пландиште, Војводе Путника 38;
• достављањем писаног захтева путем факса на број 013/861-134;
• постављањем захтева усмено на записник код овлашћеног лица за поступање по захтевима;
• на адресу за пријем електронске поште office@plandiste-opstina.rs.

Захтев ће се размотрити и ако није поднет на прописаном обрасцу.

Захтев мора да садржи:

• назив органа власти коме се подноси захтев
• име, презиме и адресу тражиоца,
• опис предмета захтева (што прецизнији опис информације која се тражи)
• шта се захтевом тражи (нпр. увид у документ или достављање фотокопије, аудио копије, видео копије или дигиталне копије и сл.)

Корисно је да захтев садржи и следеће елементе:

• информацију о томе који вид достављања копије документа подносиоцу захтева више одговара;
• друге контакт податке (телефон, е-маил) у случају потребе за прибављањем додатних објашњења у вези са предметом захтева;
• друге податке који олакшавају проналажење тражене информације Захтев не мора да садржи разлог тражења информација.

Подношење захтева писаним путем:

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем:

Приступ информацијама орган јавне власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава на записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Поступање по захтеву

Орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.

Орган је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом.

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија и подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтева тражиоца одбацује као неуредан.

Накнада

Поступање по захтеву је бесплатно.

Једини изузетак су случајеви када подносилац захтева тражи копије већег броја докумената, односно њихово упућивање.

У таквим случајевима могу се наплатити трошкови копирања и упућивања који су прописани Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада, о чему ће тражилац бити посебно обавештен.

Прослеђивање захтева поверенику

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Поступање повереника по прослеђеном захтеву

По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев.

Ако утврди да се документ не налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу јавне власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца упутити на орган јавне власти у чијем поседу се налази тражена информација.

Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу јавне власти, рок почиње да тече од дана достављања.

Одредбе поступка

На поступак пред органом јавне власти примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

Право на жалбу

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:

• орган јавне власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт;
• орган јавне власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
• орган јавне власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи
• тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;
• орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
• орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или
• орган јавне власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Изјављивање жалбе

Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа јавне власти на адресу: Повереник за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.

Захтев за приступ Информацијама од јавног значаја можете преузети овде.

Пример Жалбе када орган власти није поступио по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) можете преузети овде.

Пример Жалбе против Одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде.

Пример Тужбе против одлуке Повереника можете преузети овде.

Informacije

Scroll to Top