Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене  утицаја затеченог стања на животну  средину надлежном органу за животну средину подноси носилац пројекта за пројекте који су изграђени без одобрења за изградњу или се користе без одобрења за употребу за које се може захтевати процена утицаја, а који су утврђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину („Службени гласник РС“ број 114/08).

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину, носилац пројекта прилаже следећу документацију:

 1. Извод из пројекта изведеног објекта;
 2. Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
 3. Графички приказ микро и макро локације;
 4. Доказ о уплати републичке административне таксе.

Надлежни орган сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку( “Сл. гласник РС. број 18/2016), прибавља по службеној дужности копију пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу од организационе јединице локалне самоуправе надлежне за послове грађевинарства.

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама и да ће их доставити накнадно.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

Захтев о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину подноси се на обрасцу прописаном Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину – Прилог 1 („Службени гласник РС“ број 69/05) и садржи:

 1. Податке о носиоцу пројекта;
 2. Опис локације;
 3. Опис карактеристика пројекта;
 4. Приказ главних алтернатива које су разматране;
 5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 6. Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину;
 7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 8. Друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Уколико је захтев о потреби процене утицаја затеченог стања неуредан, надлежни орган захтева од носиоца пројекта додатне  податке  и  документацију  и  одређује  рок  за  њихово  достављање.  Законом  о  процени  утицаја  није  одређен  рок поступања надлежног органа и препоручује се рок 3 дана од дана пријема захтева, због ефикасности поступка. Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Ако је захтев уредан, надлежни орган о поднетом захтеву обавештава јавност и заинтересоване органе и организације у року 10 дана (препоручени рок 5 дана) од дана пријема захтева. Јавност се обавештава путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем, односно активношћу планираног пројекта, а заинтересоване органе и организације у писаној форми. Предвиђено је да се обавештавање може вршити и путем електронских медија.

Обавештење о поднетом захтеву садржи нарочито податке о:

 1. Носиоцу пројекта;
 2. Називу, врсти и локацији пројекта;
 3. Месту и времену могућности увида у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта;
 4. Природи одлуке која ће бити донета на основу поднетог захтева;
 5. Називу и адреси надлежног органа.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од 10 дана од дана пријема обавештења о поднетом захтеву могу доставити своје мишљење надлежном органу.

Надлежни орган за заштиту животне средине одлучује о поднетом захтеву у року од 10 дана (препоручени рок 8 дана) од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

У поступку одлучивања надлежни орган узима у обзир достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, као и специфичност пројекта и локације.

Уколико надлежни орган донесе решење да није потребна процена утицаја, наведеним решењем може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

Решењем да је потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину, надлежни орган може (не мора) одредити обим и садржај студије о процени утицаја. Због ефикасности и непотребног одуговлачења поступка препоручује се, уколико су испуњени сви услови, да се решењем о потреби процене утицаја одреди обим и садржај студије јер је он дефинисан законом.

Надлежни орган доставља носиоцу пројекта решење и о донетом решењу обавештава заинтересоване органе и организације писаним путем, а заинтересовану јавност  путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем, односно активношћу планираног пројекта, у року од 3 дана од доношења решења. Обавештење се може вршити и путем електронских медија

Упутство о правном средству: Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на решење надлежног органа о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања надлежном другостепеном органу (Покрајинском секретаријату надлежном за послове заштите животне средине односно Министарству надлежном за послове заштите животне средине )Законом о процени утицаја није одређен рок за подношење жалбе, те ће се применити члан 153. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) који одређује рок од 15 дана од дана обавештења странке о решењу. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење.

Законски рок је: 33
Препоручени рок је: 26 дана

Захтев за Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину можете перузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top