Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину подноси носилац пројекта за пројекат за који је надлежни орган решењем утврдио обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.  Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја. Ако носилац пројекта поднесе захтев за сагласност по истеку рока од годину дана, надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног случаја.

Уз захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја носилац пројекта подноси и доказ о уплати републичке административне таксе, услове и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом и најмање три (3) примерка студије у писаном и један (1) примерак у електронском облику.

Надлежни орган сходно члановима 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), врши увид и прибавља из службене евиденције одлуку надлежног органа из претходне фазе поступка. Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом,  врши  увид  у  податке  о  чињеницама  неопходним  за  одлучивање  о  којима  се  води  службена  евиденција,  да  их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2. истог члана, поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Aко службену евиденцију води други орган, општинска/градска управа дужна је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се подаци које тражи поступајући орган – општинска/градска управа могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (ЗУП члан 9. став 2. и члан 103.). Увид и прибављање података које врши сам орган општинске/градске управе врши се одмах.

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама и да ће их доставити накнадно.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

Садржина студије о процени утицаја дефинисана је чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и  Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05).

Студија о процени утицаја обавезно садржи:

 1. Податке о носиоцу пројекта;
 2. Опис локације на којој се планира реализација пројекта;
 3. Опис пројекта;
 4. Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;
 5. Приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација);
 6. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;
 7. Процену утицаја на животну средину у случају удеса;
 8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;
 9. Програм праћења утицаја на животну средину;
 10. Нетехнички краћи приказ података у тач. 2) до 9);
 11. Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

Поред обавезног дела, студија садржи и основне податке о лицима, односно квалификације лица која су учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију.

Студију о процени утицаја може да израђује правно лице и предузетник ако је  уписано у одговарајући регистар за обављање  делатности  пројектовања,  инжењеринга  и  израде  студија  и  анализа.  Правно  лице/предузетник  које/и  може  да израђује студију о процени утицаја дужно је да образује мултидисциплинарни тим састављен од лица која поседују доказ о квалификацији за израду студије о процени утицаја, односно за области које су предмет студије о процени утицаја. Лице је квалификовано за израду студије о процени утицаја ако има високу стручну спрему одговарајућег смера и најмање 5 година рада у струци или звање одговорног пројектанта.

Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Ако носилац пројекта не достави тражене додатне податке и документацију у остављеном року, надлежни орган ће одбацити захтев као неуредан, осим у случају ако се ради о подацима и документацији од значаја за утврђивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину које је носилац пројекта затражио од надлежног органа и других органа и организација, а није их добио, пре подношења захтева о потреби процене утицаја.

Надлежни орган у року од 7 дана од дана пријема уредног захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације и јавне расправе  о студији о процени утицаја. Јавни увид, презентација и јавна расправа дефинисани су Правилником  о  поступку  јавног  увида,  презентацији  и  јавној  расправи  о  студији  о  процени  утицаја  на  животну  средину („Службени гласник РС“ број 69/05). Излагање студије на јавни увид оглашава се у дневном, односно локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање  20  дана  од  дана  обавештавања.  Излагање  студије  о  процени  утицаја  на  јавни  увид  може  се  вршити  и  путем електронских медија. Оглашавање излагања  студије  о  процени утицаја на јавни увид спроводи надлежни орган. Оглас о излагању студије о процени утицаја на јавни увид садржи: пун назив органа који спроводи оглашавање, назив студије о процени утицаја чије се излагање оглашава, податке о времену и месту излагања студије о процени утицаја на јавни увид, податке о времену и месту јавне презентације и јавне расправе, начин на који заинтересовани органи и организације и јавност могу добити информације о студији о процени утицаја и доставити примедбе, као и друге информације које могу бити од значаја за процес јавног увида.

Студија о процени утицаја излаже се на јавни увид у згради надлежног органа у посебној просторији или просторији која је одређена за излагање студије о процени утицаја на јавни увид. Ако сагласност на студију о процени утицаја даје министарство надлежно за послове заштите животне средине, или надлежни орган аутономне покрајине, студија о процени утицаја мора бити изложена и у просторији органа локалне самоуправе на чијој се територији планира извођење пројекта. Надлежни орган је дужан да на улазу у управну зграду истакне на видном месту оглас о излагању студије о процени утицаја на јавни увид и да у огласу наведе тачно време када се може вршити увид у студију. Ако се студија о процени утицаја излаже у посебној просторији потребно је на улазу у зграду или у централном холу зграде истаћи обавештење у којој је просторији студија о процени утицаја изложена на јавни увид и време када се може вршити увид.

Надлежни орган најкасније року од 10 дана од дана пријема захтева за сагласност на студију образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја. Рад техничке комисије регулисан је Правилником о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05). Председник техничке комисије именује се из реда запослених или постављених лица у надлежном органу. Чланови техничке комисије могу бити лица са високом стручном спремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим стручним резултатима из реда запослених или постављених лица у надлежном органу, запослених или постављених лица у заинтересованим органима и организацијама или из реда независних стручњака.

Чланови техничке комисије не могу бити лица која су:

 1. Учествовала у изради студије о процени утицаја која је предмет оцене;
 2. Оснивачи правног лица или предузетник који је израдио студију о процени утицаја или запослени код тих правних лица;
 3. Оснивачи или запослени код носиоца пројекта;
 4. Брачни другови, крвни сродници до четвртог степена сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства лица наведених у тач. 1) до 3);
 5. запослена као инспектори, односно лица која врше инспекцијски надзор над пројектом за који је израђена студија о процени утицаја.

Надлежни  орган  доставља  студију о  процени  утицаја  техничкој комисији  у року од  три дана  од дана  њеног образовања.

Надлежни орган је дужан да свим заинтересованим органима и организацијама и јавности који врше увид у изложену студију о процени утицаја, пружи потребну помоћ и информације приликом тумачења појединих решења и давања примедби и мишљења на студију о процени утицаја.

Заинтересовани органи и организације и јавност подносе примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику и предају их надлежном органу који је изложио студију о процени утицаја на јавни увид.

У току јавног увида надлежни орган води евиденцију о извршеном јавном увиду у виду дневника или службене белешке, а та евиденција је саставни део документације о спроведеном јавном увиду.

Надлежни орган обезбеђује вођење записника на јавној расправи у који се уносе све примедбе, предлози и мишљења који су дати у току јавне расправе. У записник се уносе и подаци о времену и месту одржавања јавне расправе, подаци о присутним лицима и попис свих учесника у дискусији. У јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја учествује носилац пројекта. У току јавне расправе сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на студију о процени утицаја у писаном облику могу у одређеном времену образложити примедбе пред надлежним органом и носиоцем пројекта.

На  сваку  примедбу  носилац  пројекта  заузима  став  и  износи  га  јавно  пред  надлежним  органом,  подносиоцем примедби и присутнима на јавној расправи. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност подносе примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у току јавног увида у писаном облику и достављају их надлежном органу.

По завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи, надлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доставља носиоцу пројекта преглед мишљења са предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја. Носилац пројекта подноси по потреби измењену и допуњену студију надлежном органу у року од 15 дана од дана њиховог пријема. Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја, доставља техничкој комисији ту студију са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја.

Техничка комисија испитује студију о процени утицаја, разматра извештај са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и оцењује подобност мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на стање животне средине на одређеној локацији и ближој околини. Подобност мера разматра се за период извођења пројекта, његовог рада, у случају удеса и по престанку рада пројекта.

Техничка комисија ради и одлучује на седницама, а одлуке су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова и ако су одлуке донете већином гласова присутних чланова. Седнице техничке комисије сазива председник, а у случају спречености председника техничке комисије, седницу сазива заменик председника или члан техничке комисије кога председник овласти. На седницу техничке комисије председник комисије може позвати носиоца пројекта, обрађиваче студије о процени утицаја  и  представнике  надлежних  органа  и  организација  који  су  издали  услове,  сагласности  и  мишљења  у  претходном поступку.  На  седницама  техничке  комисије  води  се  записник  који  потписује  председник  техничке  комисије  и  записничар. Записник са седнице техничке комисије чува се уз материјал о процени утицаја. Надлежни орган може, на предлог техничке комисије, захтевати од носиоца пројекта да у одређеном року изврши измене и допуне у достављеној студији о процени утицаја.

Ако носилац пројекта не поступи у свему по захтеву, техничка комисија може предложити надлежном органу да одобри највише један додатни рок за измене и допуне студије о процени утицаја.

По завршеној дискусији о студији о процени утицаја техничка комисија сачињава извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке о давању, односно одбијању давања сагласности на студију о процени утицаја. Техничка комисија је дужна да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке о давању, односно одбијању давања сагласности на студију о процени утицаја достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема документације од надлежног органа. Овај рок не тече за време остављено носиоцу пројекта за измене и допуне студије о процени утицаја.

Надлежни орган доноси решење о давању сагласности на студију о процени утицаја  или решење о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и решење доставља носиоцу пројекта у року од 10 дана од дана пријема извештаја од техничке комисије.

Решењем о давању сагласности на студију о процени утицаја утврђују се услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних последица на животну средину. Решење се доставља и надлежном инспектору за заштиту животне средине.

О донетом решењу о давању сагласности на студију или решењу којим се одбија захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року од 10 дана   (8 дана ПР) од дана доношења решења обавести заинтересоване органе и организације и јавност о:

 1. Садржини одлуке;
 2. Главним разлозима на којима се одлука заснива;
 3. Најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја.

Упутство о правном средству: Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја или решење о одбијању захтева за давање сагласности на студију је коначно и против њега подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор.

Законски рок  је 80 дана.
Препоручени рок  је 78 дана.

Захтев за Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину можете перузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top