УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Комплетан нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину можете погледати овде.

Пројектом парцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела. Пројектом препарцелације на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела.

Захтев за потврђивање пројекта парцелације – препарцелације можете преузети овде.

Потребна документација:

  1. Пројекат парцелације или пројекат препарцелације у три (3) примерка израђен од стране овлашћеног предузетника или правног лица;
  2. Препис листа непокретности;
  3. Копија плана предметне парцеле;
  4. Доказ о уплати административне таксе;
  5. Документација се подноси у оригиналу.

Подносилац захтева:

Овлашћени предузетник и правно или физичко лице

Рок за решавање предмета:

10 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом)

Локална административна такса: 1.150,00 динара.

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа.

Информација се издаје уз накнаду стварних трошкова.

Поступак се покреће по захтеву заинтересованог лица, који се подноси на формалном обрасцу и садржи податке о подносиоцу захтева, локацији и објекту чија се изградња планира.

Захтев за издавање информације о локацији можете преузети овде.

Потребна документација:

Уз захтев се подноси копија плана парцеле и доказ о уплати административне таксе.

Рок за решавање предмета:

8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом.

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта можете преузети овде.

Потребна документација:

  1. Урбанистички пројекат у четири (4) примерка израђен од стране овлашћеног предузетника или овлашћеног правног лица
  2. Документација се подноси у оригиналу.

Подносилац захтева:

Овлашћени предузетник или правно лице

Рок за решавање предмета:

60 дана од дана подношења потпуног предмета (захтев са комплетном документацијом)

Локална административна такса: 1.150,00 динара.

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

На предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника односно корисника земљишта, врши се исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац по основу ранијих прописа, и на основу елабората геодетских радова.

Елаборат израђује овлашћено лице геодетске струке које испуњава законом прописане услове.

Заинтересовано лице пре завршетка израде елабората геодетскох радова подноси захтев општинској управи општине Пландиште за давање сагласности на формирање грађевинске парцеле на следећем обрасцу.

Захтев за давање сагласности на формирање грађавинске парцеле можете преузети овде.

Потребна документација:

  1. Скица предлога исправке граница суседних парцела или спајања суседних парцела урађена од овлашћеног лица х2;
  2. Доказ о уплати административне таксе у износу од 1.150,00 динара.

Локална административна такса:

Уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

На предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника односно корисника земљишта, врши се исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац, на основу елабората геодетских радова.

Елаборат поред осталог садржи и сагласност општинске управе да су планиране грађевинске парцеле у складу са важећим планским документом.

Постављање привремених објеката на јавним површинама врши се у складу са програмом постављања-изградње привремених објеката на јавној површини које доноси општинско веће општине Пландиште.

Заинтересовано лице подноси захтев за закуп јавне површине имовинско-правној служби општинске управе на прописаном обрасцу.

Захтев за издавање одобрења за постављање – изградњу привременог објекта на јавној површини можете преузети овде.

Након поднетог захтева председник општине расписује јавни оглас за давање у закуп јавне површине, на ком имају право учешћа сва заинтересована физичка или правна лица.Јавно земљиште се даје у закуп на период од најмање 1 (једне) године а највише 5 (пет) година, са правом продужетка, уколико лице поднесе захтев за продужење пре истека важећег одобрења за закуп.

Лице које је добило у закуп јавну површину дужно је да са општином Пландиште закључи уговор о закупу јавне површине, а затим и да прибави Одобрење за заузеће јавне површине од надлежног општинског органа за послове урбанизма.

За продужење важности одобрења за постављање-изградњу привременог објекта на јавној површини подноси се захтев на прописаном обрасцу, а пре истека до тада важећег решења.

Захтев за продужење важности одобрења за постављање – изградњу привременог објекта на јавној површини можете преузети овде.

Потребна документација:

1. Уговор о закупу јавне површине закључен са Општином Пландиште;
2. Копија важећег решења о заузећу јавне површине;
3. Доказ о уплати прописане административне таксе.

Локална административна такса: у 450,00 динара уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Уклањање објекта, односно његовог дела може се приступити само на основу дозволе о уклањању, осим у случају извршења инспекцијског решења.

Поступак се покреће на захтев заинтересованог лица, а ако се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена стабилност објекта и да исти представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја и по службеној дужности.

Захтев се подноси на формалном обрасцу и садржи податке о подносиоцу захтева, локацији објекта и разлозима за уклањање.

Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта можете преузети овде.

Потребна документација:

Уз захтев се прилаже главни пројекат рушења у три примерка, извештај о извршеној техничкој контроли пројекта, доказ о својини на објекту и посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.).

Рок за решавање предмета:

8 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом.

Републичка такса уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Републичка такса. Прималац: Републички буџет.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета.Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА ПЛАНДИШТЕ I можете погледати овде.

Scroll to Top