Финансијска помоћ за незапослене труднице и породиље

Захтев за финансијску помоћ за незапослене труднице и породиље подноси странка органу јединице локалне самоуправе надлежном за друштвене делатности у циљу признавања права на финансијску помоћ.

Уз попуњен писан образац захтева, подносилац захтева подноси документацију прописану одлуком јединице локалне самоуправе о остваривању финансијске помоћи незапослене труднице и породиља града/општине.

1. За признавање права на финансијску помоћ трудница документација која се прилаже уз захтев би требало да садржи:

– потврду надлежне здравствене установе за утврђивање гравидитета, потврда о приходима исплаћеним у последња три месеца која претходе месецу у којем је захтев поднет за чланове породице,
– потврду о катастарским приходима у претходној години и
– труднице које нису на евиденцији подносе фотокопију здравствене књижице.

2. За признавање права на финансијску помоћ незапосленој породиљи документација која се прилаже уз захтев би требало да садржи:

– доказ здравствене установе односно лекара специјалисте гинеколога-акушера да је наступио порођај,
– потврда о приходима исплаћеним у последња три месеца која претходе месецу у којем је захтев поднет за чланове породице,
– за породиље које нису на евиденцији подносе фотокопију здравствене књижице.

Подаци о којима се води службена евиденција лица

Осталу документацију/ податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган и то:

3. уверење о пребивалишту за све чланове породице,
4. извод из матичне књиге рођених за децу;
5. уверење о држављанству за трудницу/породиљу и потврду Националне службе за запошљавање да се породиља/трудница налази на евиденцији незапослених
6. потврду о катастарским приходима у претходној години

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање. Сходно чл. 9. ст. 3. Закона о општем управном поступку орган, у овом случају орган за послове друштвених делатности , је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, а сходно чл. 9. ст. 2. Закона о општем управном поступку то се чини без одуговлачења.

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку уверења и друге исправе издају се по правилу истог дана од дана подношења захтева, а најкасније у року од 8 дана, што представља крајњи рок да надлежни орган или служба достави тражене податке или документа.

У складу са чланом 103. став 2 и 3. Закона о општем управном поступку, ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

Правни основ за остваривање овог права лежи у члану чл. 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09), и чл. 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11) на основу кога јединица локалне самоуправе може да донесе одлуку о остваривању финансијске помоћи за незапослене труднице и породиље.

Спровођење овог поступка одлуком ЈЛС је стављено у надлежност органу јединице локалне самоуправе надлежном за друштвене делатности.

Наведена документа која је потребно приложити уз захтев произилазе из критеријума на основу којих се остварује право на финансијску помоћ, а који су наведени у одлуци. Први услов који се мора испунити јесте да је констатована трудноћа од најмање три месеца која се доказује одговарајућим извештајем Дома здравља, односно лекара специјалисте гинеколога-акушера, односно да је дете живорођено што се доказује изводом из матичне књиге рођених (МКР). Осим тога, потребно је да труднице (породиље) које подносе захтев имају пребивалиште на територији Града/општине најмање 6 месеци на дан подношења захтева, да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Када је у питању социјални статус породице, потребно је да просечна месечна примања по члану породице труднице односно породиље остварена у претходна три месеца која претходе месецу када је захтев поднет, не прелазе износ који својим решењем о цензусима за остваривање овог права утврђује градоначелник, у складу са решењем о цензусима за остваривање права на дечији додатак које доноси Министарство рада и социјалне политике.

Уколико одлуком није другачије одређено примењује се чл. 145. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок.

По добијању захтева надлежни орган проверава уредност захтева и поднету документацију. Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Уколико је захтев уредан или је странка у остављеном року допунила неуредан захтев, орган издаје решење којим се утврђује право странке на финансијску помоћ.

Упутство о правном средству: Против решења којим је захтев странке одбијен,странка има право жалбе градском/општинском већу у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.

Жалба се предаје преко органа општинске/градске управе који је донео решење о одбијању захтева.

Законски рок је 30 дана

Препоручени рок: 5- 20 дана

Захтев за родитељски додатак незапосленим породиљама можете преузети овде.

Scroll to Top