ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права из области заштите животне средине

 • Oбавља послове који се односе на испекцијски надзор у оквиру својих права и дужности, а на основу Закона о заштити животне средине који су стављени у надлежност општини или поверени од стране надлежног министарства (заштита од буке, заштита ваздуха од загађења и др.);
 • Прати стање и иницира мере и решења за спровођење закона о заштити животне средине из надлежности општине;
 • Врши контролу спровођења планова, програма, услова и мера заштите у поступку изградње и рада објеката и постројења који могу да загаде животну средину;
 • Учествује у изради одлука и других аката за потребе скупштине општине и председника општине;
 • Врши преглед пословних просторија у циљу превентивног деловања ради заштите животне средине;
 • Врши надзор над радом из надлежности јавних предузећа у погледу одржавања система вода и канализације, квалитета воде за пиће услова испуштања отпадних вода,начина одржавања депонија и сточних гробаља;
 • Врши надзор над правилним изношењем и депоновањем отпадног материјала;
 • Врши послове који су му поверени општинском Одлуком;

 

 • емисија загађујућих материја у води, ваздух или земљиште, бука, вибрације и сл.
 • предузимање мера за заустављање загађења и даљу деградацију животне средине,
 • предузимање мера у вези са држањем домаћих животиња.

 

Пријаву можете предати у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2.

 

 

Контакт:

Инспектор за заштиту животне средине: Горица Стефановић
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Е-маил: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top