МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

Потребна документа за децу рођену у браку:

 1. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље;
 2. Уверења о држављанству оба родитеља;
 3. Важеће личне карте оба родитеље са усклађеним презименом за мајку;
 4. У случају да родитељи носе исто презиме, довољно је присуство једног од родитеља;
 5. У случају да родитељи носе различито презиме, потребно је присуство оба родитеља;

 

Потребна документа за децу рођену ван брака:

Без признатог очинства

 1. Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета;
 2. Уверење о држављанству за мајку;
 3. Важећа лична карта мајке;
 4. Довољно је само присуство мајке.

Очинство се може признати и накнадно после завршене пријаве рођења детета

Са признатим очинством

 1. Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета;
 2. Уверење о држављанству за мајку;
 3. Важећа лична карта мајке;
 4. Извод из матичне књиге рођених за оца;
 5. Уверење о држављанству за оца;
 6. Важећа лична карта оца;
 7. Потребно је присуство оба родитеља.

Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља (У центар за социјални рад Пландиште). Родитељи се обраћају матичару општине на којој је дете рођено, који ће упутити допис Центру за социјални рад, за одређивање личног имена детета.

По завршеној пријави, извод из матичне књиге рођених се доставља СУП Пландиште, ради одређивања ЈМБГ за дете.

Извод из матичне књиге рођених за дете издаје се одмах по пријави детета.

Напомена:

Документа се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.

Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).

Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30

Телефон: 013/861-033

Потребна документа:

– Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених можете преузети овде.
– Доказ о уплаћеној такси.

Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу за употребу у иностранству. Изводи се издају за лица уписана у матичним књигама за сва насељена места општине Пландиште.

Место предаје докумената и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2).
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон: 013/861-033

Републичка административна такса: 430,00 дин (за домаћи извод) или 700,00 дин (за међународни извод)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120,00 дин (за домаћи извод) или 390,00 за међународни извод.

Потребна документа за упис у Матичну књигу рођених:

– Захтев за накнадни упис података у матичне књиге можете преузети овде
– Извод из матичне књиге рођених за родитеље
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
– Уверење о држављанству за родитеље
– Уверење о пребивалиштву за родитеље (издаје СУП Пландиште)
– Копија важеће личне карте за родитеље
– Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
– Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом
– Доказ о уплаћеној такси

 

Место предаје докумената и решавање предмета: Канцеларија бр. 4
Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00
Телефон: 013/861-033

Републичка административна такса: 750 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Потребна документа:

Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији.

Место предаје докумената и решавање предмета: Канцеларија бр. 4
Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00
Телефон за информације: 013/861-033

Потребна документа:

 1. Захтев за промену личног имена малолетног детета
 2. Изјава- сагласност оба родитеља за промену личног имена
 3. Пресуда о утврђивању/оспоравању очинства или  записник о призначу очинства
 4. Доказ о уплаћеној такси.

Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији. Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену. По Породичном закону презиме детету се може променити утврђивањем или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем. Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на промену личног имена (лично име је име и презиме).

Напомена:

Републичка административна такса: 750,00 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228
Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00
Телефон за информације: 013/861-033

Потребна документа:

 1. Захтев за промену личног имена;
 2. Доказ о уплати републичке таксе;
 3. Други документи по потреби.

Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији.

Изјаву за промену личног имена подносилац захтева попуњава и потписује пред референтом у канцеларији бр. 4 приликом подношења захтева.

Напомена:

Републичка административна такса: 750,00 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228
Место предаје докумената и решавања предмета: канцеларија бр. 4
Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00
Телефон за информације: 013/861-033

Scroll to Top