МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ

Потребна документа:

– Потврда о смрти – 2 примерка – у Дому здравља „Пландиште“;
– Лична карта, здравствена књижица, извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству покојника;
– Лична карта пријавиоца смрти.

Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Потребна документа за упис у Матичну књигу умрлих:

– Захтев за накнадни упис података у матичне књиге можете преузети овде.
– Потврда о смрти (издата од стране лекара – у два примерка)
– Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
– Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
– За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
– Уверење о држављанству за умрло лице
– Уверење о пребивалиштву за умрло лице (издаје СУП Пландиште)
– Копија личне карте покојника
– Доказ о уплаћеној такси

Место предаје докумената и решавање предмета: Канцеларија бр. 4
Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00
Телефон: 013/861-033

Републичка административна такса: 750 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Потребна документа:

– Захтев за издавање;
– Доказ о уплаћеној такси.

Републичка административна такса: 430 дин. (за домаћи извод)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 93228

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин. За прву копију међународног извода плаћа се 700 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 330 дин.

Напомена:

Извод се издаје за лица умрла у насељено место – Пландиште. Пожељно је уписати место смрти – матично подручје. Извод из матичне књиге умрлих се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Место предаје документа и решавања предмета: Услужни центар (шалтер број 2)
Радно време са странкама: радним даном 07.30-14.30
Телефон за информације: 013/861-033

Scroll to Top