Дозволa за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада

Захтев  за  издавање  дозволе  за  сакупљање  и/или  транспорт  неопасног  или  интерног  отпада  подноси  лице регистровано за обављање сакупљања, односно лице које има својство превозника у складу са законима којима сe уређује превоз у јавном саобраћаја; за складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада подноси свакo правно лице/предузетник – оператер које, у складу са прописима, управља постројењем или га контролише  или је овлашћен за  доношење  економских  одлука  у  области  техничког  функционисања  постројења  и  на  чије  име  се  издаје  дозвола  за управљање отпадом, односно лице које, у складу са прописима обавља једну или више делатности из области управљања отпадом и то: сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града/општине.

Уз писани захтев  оператер прилаже:  потврду о регистрацији; радни план постројења за управљање отпадом; сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите  од пожара у складу са  законом;  план  за  затварање  постројења;  изјаву о  методама  третмана  односно  поновног искоришћења или одлагања отпада; изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења; сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са законом; финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима; финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање  услова  из дозволе за  одлагање  отпада  на депонију, са  роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са чланом 30. овог закона; потврду о уплати одговарајуће административне таксе.

 

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган и то: копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом. Правни основ за поступање су Закона о општем управном поступку члан 9, 103. и 215 („Службени гласник РС“ број 18/2016).

Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2. истог члана, поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Aко службену евиденцију води други орган, општинска/градска управа  дужна је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се подаци које тражи поступајући орган – општинска/градска управа могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (ЗУП члан 9. став 2. и члан 103.). Увид и прибављање података које врши сам орган општинске/градске управе врши се одмах.

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

 

Овај поступак се спроводи у складу са чланом 59. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, у складу са чланом 60. став 5. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 ,88/10 и 14/16).

Подзаконска акта која су непосредно примењују током спровођење овог поступка су:

Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“ број 72/09);

Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“ број 96/09);

Правилник о садржини, начину вођења и израду регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Службени гласник РС“ број 95/10);

Правилник о начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ број 98/10);

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ број 56/10).

Захтев се подноси на основу члана 62. ст. 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16). Садржај захтева је прописан чланом 62. ст. 2. и чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16).

 

Захтев се подноси, у писаној  форми на интерном обрасцу НО и на прописаном обрасцу (за складиштење, третман или одлагање  неопасног  или  инертног  отпада)  сходно  Правилнику  о  обрасцу  захтева  за  издавање  дозволе  за  складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“ број 72/09) органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине.

Захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног   отпада,   након   подношења   и   пријема   истог,   пријемна   канцеларија   одмах   прослеђује   надлежном   органу/ организационој јединици градске/општинске управе на разматрање и обраду, односно ради утврђивања чињеница и околности од значаја за поступање у овој управној ствари.

Надлежни орган /организациона јединица утврђује да ли захтев има прописану садржину и прилоге, а уколико је захтев непотпун или неуредан, у року од 15 дана (законски рок), односно 1 дана (препоручени рок) од пријема захтева од оператера захтева да достави   доказе и документацију потребну за допуну захтева и одређује рок за њихово достављање. Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

У року од 15 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од пријема уредног захтева врши се обавештавање јавности о поднетом захтеву путем средстава јавног информисања или интернета и прибављање записника о испуњености услова за изградњу и рад постројења од надлежног инспекцијског органа. Садржина јавног обавештења прописана је чланом 69. Закона.

Након  разматрања  захтева,  приложене  документације,  мишљења  и  записника  о  испуњености  услова  од  стране надлежног инспекцијског органа, надлежни орган/организациона јединица доноси решење о издавању дозволе или решење о одбијању захтева уз образложење о разлозима одбијања, у року од 15 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок), од дана прибављања мишљења.

Садржај дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада прописан је чланом 64. Закона о управљању отпадом односно Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“ број 96/09).

Врши се обавештавање јавности о издатој дозволи путем средстава јавног информисања или интернета у року од 8 дана (препоручени рок), од дана издавања дозволе.

У складу са Правилником о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом („Службени  гласник  РС“  број  95/10).  врши  се  упис  у  регистар  издатих  дозвола  које  води  надлежни  орган/организациона јединица, који се у електронској форми доставља Агенцији за заштиту животне средине, а у папирној форми улаже у јавну књигу издатих дозвола, у року од 3 дана (препоручени рок), од дана издавања дозволе.

Дозвола за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада издаје се на период од десет година (може и краће за пробни рад у складу са чланом 66. Закона).

Дозвола за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада издаје се на период од пет година.

Упутство о правном средству: На решење о издавању дозволе/одбијању захтева странка може изјавити жалбу надлежном министарству, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Законски рок је: 53 дана (Закон о управљању отпадом). Препоручени рок: 15 дана.

Захтев за Дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада можете преузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top