Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Оваj   поступак је саставни део поступка за одлучивање о потреби процене утицаја на животу средину. Уколико се утврди потреба израде студије утицаја пројекта на животну средину, у том истом поступку се утврђује и обим и садржај студије).

Носилац пројекта подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,  за пројекте за који се обавезно врши процена утицаја у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/08) и за пројекте за које је надлежни орган утврдио потребу процене утицаја.

Уз Захтев за одређивање  обима и садржаја студије  о  процени утицаја на животну средину прилаже се и следећа документација:

 1. идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта;
 2. графички приказ микро и макро локације;
 3. услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом;
 4. доказ о уплати републичке административне таксе;
 5. други докази на захтев надлежног органа.

Надлежни орган сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), прибавља по службеној дужности. извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима.

Од података који су надлежном органу потребни приликом вођења и одлучивања у овој процедури, могу се појавити, а прибављају се по службеној дужности копија плана и препис листа непокретности (прибављају се од РГЗ СКН), подаци о привредном друштву/предузетнику из АПРа.

Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2. истог члана, поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Aко службену евиденцију води други орган, општинска/градска управа  дужна је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се подаци које тражи поступајући орган – општинска/градска управа могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (ЗУП члан 9. став 2. и члан 103.). Увид и прибављање података које врши сам орган општинске/градске управе врши се одмах.

Захтев се подноси на  обрасцу прописаном Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину – Прилог 2. („Службени гласник РС“ број 69/05) и садржи:

 1. податке о носиоцу пројекта;
 2. опис локације;
 3. опис пројекта;
 4. приказ главних алтернатива које су разматране;
 5. опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају;
 6. опис могућих значајних штетних утицаја пројекта;
 7. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја;
 8. нетехнички резиме података наведених од 2) до 6)
 9. подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације;
 10. друге податке и информације на захтев надлежног органа.

Ако је захтев неуредан, евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава  поступање по поднеску или ако  је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити, осим у случају ако се ради о подацима и документацији од значаја за утврђивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину које је носилац пројекта затражио од надлежног органа и других органа и организација, а није их добио, пре подношења захтева о потреби процене утицаја.

Ако је захтев уредан, надлежни орган о поднетом захтеву обавештава јавност и заинтересоване органе и организације у року 10 дана (препоручени рок 5 дана) од дана пријема захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину. Јавност се обавештава путем најмање једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем, односно активношћу планираног пројекта, а заинтересовани органи и организације у писаној форми. Предвиђено је да се обавештавање може вршити и путем електронских медија. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своје мишљење надлежном органу у року од 15 дана од дана пријема обавештења о поднетом захтеву.

Надлежни орган најкасније  у року од 10 дана (8  дана препоручени рок) од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности решењем одлучује о обиму и садржају студије о процени утицаја, узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

У року 3 дана од дана доношења решења, надлежни орган доставља носиоцу пројекта решење и о донетом решењу обавештава  заинтересоване  органе  и  организације  писаним  путем,  а  заинтересовану  јавност    путем  најмање  једног локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем, односно активношћу планираног пројекта. Обавештење се може вршити и путем електронских медија.

Упутство о правном средству: Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на решење надлежног органа о одређеном обиму и садржају студије о процени утицаја надлежном другостепеном органу – Министарству надлежном за послове заштите животне средине/Покрајинском секретаријату надлежном за послове заштиту животне средине. Законом о процени утицаја није одређен рок за подношење жалбе, те ће се применити члан 153. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) који одређује рок од 15 дана од обавештавања странке о решењу. Надлежни другостепени орган дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење.

Законски рок је: 38 дана
Препоручени рок је: 31 дан

Захтев за Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину можете преузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top