СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 060-51/2024-III
Дана: 18.06.2024. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 9. став 1. и 36. став 1. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 40/2019)

С А З И В А М

165. седницу Општинског већа Општине Пландиште, која ће се одржати у четвртак 20.06.2024. године у 12,00 часова у седишту Општине Пландиште, у малој сали.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2023. годину,

Известилац: Душица Чабиловски

2. Разматрање Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општинае Пландиште,

Известилац: Зоран Мајкић

3. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште,

Известилац: Раде Сурла

4. Предлог Решења о образовању жалбене комисије општине Пландиште,

Известилац: Раде Сурла

5. Предлог Решења о поништењу решења Општинске управе,

Известилац: Јован Репац

6. Разматрање Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању са Годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са Годишњим обрачуном,

Известилац: Магдалена Тошић

7. Разматрање извештаја о раду и финансијског извештаја Народне библиотеке Пландиште за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. годинеи утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај по завршном рачуну,

Известилац: Биљана Јуначков

8. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја по завршном рачуну Културно образовног центра „Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. годинеи утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај по завршном рачуну,

Известилац: Тијана Штиглиц

9. Разматрање Извештаја о раду Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период 01.01.2023.-31.12.2023.годинеи утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду.

Известилац: Др Небојша Дрљевић

10. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета Центра за социјални рад Пландиште за 2023.годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Горан Доневски

11. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Раде Митровски

12. Разматрање Извештаја по завршном рачуну за 2023.годину Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај по завршном рачуну,

Известилац: Сава Дивљаков

13. Разматрање Извештаја по завршном рачуну за 2023.годину Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај по завршном рачуну,

Известилац: Анкица Гламочлија

14. Разматрање Извештаја по завршном рачуну за 2023.годину Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај по завршном рачуну,

Известилац: Бошко Маленовић

15. Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за период од 01. јануара до 31. децембра 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски извештај,

Известилац: Еуђенија Михајлов

16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Банатски Соколац за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Барице за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велика Греда за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велики Гај за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

20. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Дужине за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

21. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Јерменовци за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

22. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Купиник за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

23. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Маргита за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

24. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Марковићево за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

25. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Милетићево за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

26. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Пландиште за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

27. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Стари Лец за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

28. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Хајдучица за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Весна Стојановски

29. Текућа питања.

Молим Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак јавите на телефон: 861-033.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Јован Репац, мастер економиста                                                                                      

НАПОМЕНА:

Комплетан материјал за 1. и 2. тачку предложеног дневног реда због обимности доставља се на цд-у.

По утврђивању дневног реда, усвајаће се записници са 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163. и 164. седнице Општинског већа општине Пландиште, који су достављени у материјалу уз сазив за ову седницу.

Scroll to Top