Седнице Општинског већа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-14/2023-III
Дана: 24.02.2023. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 9. став 1. и 36. став 1. Пословника Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 40/2019)

С А З И В А М

112. седницу Општинског већа Општине Пландиште, која ће се одржати у понедељак 27.02.2023. године у 9,00 часова у седишту Општине Пландиште, у малој сали.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Буџета општине Пландиште за 2023. године (први ребаланс – први допунски буџет),

Известилац: Бранка Пантић

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години,

Известилац: Бранка Пантић

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2022. годину

Известилац: Бранка Пантић

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште,

Известилац: Ленуца Богдановић

 1. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште,

Известилац: Зоран Брдар

 1. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште.

Известилац: Зоран Брдар

 1. Утврђивање Предлога Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,

Известилац: Зоран Мајкић

 1. Разматрање Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план,

Известилац: Магдалена Тошић

 1. Предлог Закључка о усвајању Плана јавних конкурса за 2023. годину,

Известилац: Магдалена Тошић

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене – спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији Општине Пландиште,

Известилац: Наташа Боројевић

 1. Предлог Решења о давању привремене сагласности СТУП-у „ВРШАЦ“ A.Д. Вршац о поверавању јавног линијског превоза путника на територији Општине Пландиште у 2023. години,

Известилац: Наташа Боројевић

 1. Предлог Решења о давању сагласности на План уређења и одржавања депонија инертног отпада на територији општине Пландиште за период јануар- децембар 2023. година

Известилац: Наташа Боројевић

 1. Предлог Закључка о усвајању Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2023. годину,

Известилац: Татјана Ђорђијевски

 1. Текућа питања.

                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

НАПОМЕНА:

По утврђивању дневног реда, усвајаће се записници са 107., 108., 109., 110. и 111. седнице Општинског већа Општине Пландиште, који су достављени у материјалу уз сазив за ову седницу.

Scroll to Top