РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-132/2022-III
Дана: 16.09.2022. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 9. став 1. и 36. став 1. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 40/2019)

С А З И В А М

96. седницу Општинског већа општине Пландиште за понедељак 19.09. године у 9,00 часова, у седишту Општине Пландиште, у малој сали.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-јун 2022. године,

Известилац: Јожеф Борош

  1. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Културно-образовног центра “Вук Караџић” Пландиште,

Известилац: Тијана Штиглиц

  1. Утврђивање Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште,

Известилац: Зоран Мајкић

  1. Утврђивање Предлога Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,

Известилац: Зоран Мајкић

  1. Текућа питања.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

 НАПОМЕНА:

По утврђивању дневног реда, усвајаће се записник са 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94. и 95. седнице Општинског већа општине Пландиште, који су достављени у материјалу уз сазив за ову седницу.

Материјал за 1. и 3. тачку предложеног дневног реда због обимности доставља се на цд-у.