СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 060-6/2024-III
Дана: 05.02.2024. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 9. став 1. и 36. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 40/2019)

С А З И В А М

150. седницу Општинског већа општине Пландиште, која ће се одржати у среду 07.02.2024. године у 09,00 часова у седишту Општине Пландиште, у малој сали.
За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2023. годину

Известилац: Дијана Маџовски

2. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене – спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Пландиште,

Известилац: Раде Сурла

3. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Историјског Архива Бела Црква,

Известилац: Магдалена Тошић

4. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2023. годину

Известилац: Ленуца Богдановић

5. Предлог Закључка о усвајању Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2024. годину,

Известилац: Татјана Ђорђијевски

6. Предлог Програма отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2024. годину,

Известилац: Раде Брдар

7. Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште

Известилац: Раде Брдар

8. Предлог кандидата за председника надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште

Известилац: Јован Репац

9. Текућа питања.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

НАПОМЕНА:

По утврђивању дневног реда, усвајаће се записници са 146. 147. 148. и 149. седнице Општинског већа општине Пландиште, који су достављени у материјалу уз сазив за ову седницу.

Scroll to Top