Јавни позиви

ПРОМОЦИЈУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У 2023. ГОДИНИ

Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево у сарадњи са Општином Пландиште организује дводневну обуку за почетнике у пословању и промотивни догађај – промоцију програма финансијске подршке привредним субјектима у 2023. години, према програму Министарства привреде и Развојне агенције Србије. Датум одржавања: 6. и 7. јун 2023. године. Место одржавања: Општина Пландиште, Војводе Путника 38. …

ПРОМОЦИЈУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У 2023. ГОДИНИ Прочитај више »

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини, Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  и Одлуке о одређивању надлежног органа за …

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општинска управа општине Пландиште, обавештава регистроване пољопривредне произвођаче, ДА СЕ ОДЛАЖЕ ОБУКА КОЈА ЈЕ ТРЕБАЛА ДА СЕ ОДРЖИ у петак 27.01.2023. године у времену од 10 – 13 часова у просторијама КОЦ – а „Вук Караџић“ Пландиште, сала у приземљу, ЗБОГ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА НА СЕРВЕРУ (ПОРТАЛУ еАГРАР). О НАКНАДНОМ ТЕРМИНУ ОБУКЕ БИЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ! Служба …

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Уредбе   о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Одлуке о одређивању надлежног органа за …

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавеза прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево. На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС“, …

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110KV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА

На основу члана 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи, члана 32, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште, Општинска управа Пландиште, упућује Јавни …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110KV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу Одлуке о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања председник општине Пландиште, дана 26.10.2022. године, расписује Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Пландиште …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 36/2021, …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ Прочитај више »

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018) и 59 Статута општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), Председник општине Пландиште дана 03.10.2022. године, расписује Јавни оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у грађевинским реонима насеља на територији општине Пландиште ради пољопривредног обрађивања. …

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне сердине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду општине Пландиште, на основучлана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлукаУС,50/2013-одлукаУС,98/2013-одлукаУС,132/2014,145/2014,83/2018,31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 91. …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА Прочитај више »

Scroll to Top