Ревизија интегрисане дозволе

Поступак ревизије интегрисане дозволе је поновно разматрање издате интегрисане дозволе, које покреће надлежни орган/организациона јединица градске/општинске управе по службеној дужности или на захтев оператера. Издата дозвола подлеже ревизији најмање два пута у току важења.

Уз писани захтев оператер прилаже: доказ о уплати републичке административне таксе.

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни орган из сопствене службене евиденције, зависно од постројења, и то: Решење о издавању интегрисане дозволе; пратећу документацију поднету уз захтев за издавање интегрисане дозволе. Правни основ за поступање су члан 9., 103. ст. 1. и 3. и 215. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно.

Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.

Овај поступак се спроводи у складу са чланом 10-15, а на основу члана 18. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, у складу са чланом 5. став 3. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15).

Поступак ревизије интегрисане дозволе покреће – врши се на исти начин као и поступак за издавање интегрисане дозволе.

Покретање поступка по службеној дужности

Надлежни орган/организациона јединица по службеној дужности покреће поступак ревизије, ако:

 1. је загађење које проузрокује постројење таквог значаја да је потребно извршити ревизију постојећих граничних вредности емисија, или је такве нове вредности потребно утврдити у дозволи;
 2. постоји опасност да загађење проузрокује штету или настане штета по животну средину и здравље људи;
 3. суштинске промене у најбољим доступним техникама омогућавају значајно смањење емисија без великих додатних трошкова;
 4. промене у захтевима за безбедност у раду постројења или сигурност одређене активности захтевају увођење нових техника;
 5. измене у прописима о заштити животне средине то захтевају.

У  напред наведеним случајевима, када се поступак покреће по службеној дужности ревизија се врши  у року од 30 дана (законски рок), односно 20 дана (препоручени рок) од дана пријема обавештења о насталом случају.

Надлежни орган/организациона јединица након покретања поступака за ревизију дозволе  обавештава оператера о разлозима за ревизију, и затражиће у року од 1 дана (препоручени рок) да у одређеном року од 8 дана (препоручени рок) достави следеће податке:

 1. о постројењу и његовој активности;
 2. о сировинама и помоћном материјалу, другим материјалима и енергији који се користе у постројењу или се у њему стварају;
 3. о изворима емисије које потичу из постројења;
 4. условима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази;
 5. природи и количини предвиђених емисија које из постројења доспевају у воду, ваздух и земљиште;
 6. идентификованим  значајним  утицајима  емисија  на  животну средину и  могућности  утицаја  на  животну средину и могућности утицаја на већу удаљеност;
 7. предложеној технологији и другим техникама којима се спречавају или, ако то није могуће, смањују емисије;
 8. најбољим доступним техникама које оператер активности новог или постојећег постројења примењује или планира да примени ради спречавања или смањења загађивања;
 9. мерама за смањење настајања и уклањања отпада који настаје приликом функционисања постројења;
 10. мерама за ефикасно коришћење енергије;
 11. планираним мерама мониторинга емисија у животну средину;
 12. приказ главних алтернатива које је оператер разматрао;
 13. нетехнички приказ података на којима се захтев заснива;
 14. другим мерама чије предузимање се планира у складу са прописима;
 15. други додатни подаци  у одређеним областима за издавање дозволе.

Покретање  поступка на захтев странке

Захтев за ревизију интегрисане дозволе подноси свако физичко или правно лице/предузетник – оператер (које, у складу са прописима, управља постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења, за постројења која су обухваћена Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“ број 84/05), односно за постројења и активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни орган јединице локалне самоуправе), коме је издата интегрисана дозвола. Захтев се подноси у писаној форми, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе, након подношења и пријема истог, пријемна канцеларија одмах прослеђује надлежном органу/организационој јединици градске/општинске управе на разматрање и обраду, односно ради утврђивања чињеница и околности од значаја за поступање у овој управној ствари, у року од 1 дана (препоручени рок). Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

Надлежни орган/организациона јединица обавештава органе и организације у области: пољопривреде, водопривреде, шумарства, планирања, изградње, саобраћаја, енергетике, рударства, заштите културних добара, заштите природе и др. као и друге органе локалне самоуправе и заинтересовану јавност (путем медија и то најмање у једном локалном листу који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем активности и постројења, као и путем интернета) о пријему захтева, у року од 5 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од дана пријема уредног захтева за ревизију дозволе.

На захтев других органа и организација надлежни орган/организациона јединица доставља копију захтева за ревизију дозволе и ставља на увид одговарајућу документација, а на захтев заинтересоване јавности надлежни орган/организациона јединица доставља копију захтева за ревизију дозволе, одмах по подношењу захтева за издавање копије или стављања на увид. Органи и организације и представници заинтересоване јавности достављају своја мишљења надлежном органу/организационој јединици у року од 15 дана од дана пријема обавештења (законски рок).

Надлежни орган/организациона јединица је дужан да нацрт ревизије дозволе изради у року од 45 дана (законски рок), односно 30 дана (препоручени рок) од дана пријема уредног захтева за ревизију дозволе. Приликом израде нацрта ревизије дозволе надлежни орган разматра мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган/организациона јединица је дужан да, на захтев заинтересованих органа и организација, обавести о нацрту ревизије дозволе и могућности увида у пратећу документацију заинтересоване органе и организације (у писаној форми) и заинтересовану јавност (путем медија и то најмање у једном локалном листу који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем активности и постројења, као и путем интернета), у року од 5 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од дана пријема  таквог захтева,  као и да  на  захтев других органа и организација и заинтересоване јавности без одлагања, одмах (законски рок) достави копију нацрта ревизије дозволе.

Органи и организације и представници заинтересоване јавности могу надлежном органу доставити своја мишљења о нацрту ревизије дозволе, у року од 15 дана (законски рок) од дана пријема обавештења.

За оцену услова утврђених у нацрту ревизије дозволе надлежни орган/организациона јединица образује техничку комисију, којој доставља нацрт ревизије дозволе заједно са захтевом оператера и пратећом документацијом, мишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на нацрт ревизије дозволе, у року од 10 дана (законски рок), односно 3 дана (препоручени рок) од истека рока за достављање мишљења органа и организација и представника заинтересоване јавности на нацрт ревизије дозволе. Техничка комисија израђује извештај у року од 8 дана (препоручени рок) од дана достављања нацрта ревизије дозволе заједно са захтевом оператера и пратећом документацијом, мишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на нацрт ревизије дозволе. Техничка комисија без одлагања, одмах доставља надлежном органу/организационој јединици израђени извештај.

Надлежни орган/организациона јединица доноси Решење о  ревизији интегрисане дозволе, односно о одбијању захтева за ревизију интегрисане дозволе, у року од 25 дана (законски рок), односно 12 дана (препоручени рок), од дана пријема извештаја техничке комисије.

Укупан рок за издавање решења је 120 дана (законски рок), односно 100 дана (препоручени рок), од дана пријема уредног захтева за ревизију дозволе. У изузетним случајевима, на захтев оператера или на иницијативу надлежног органа, рок се може продужити, али не дуже од 240 дана (законски рок), односно 200 дана (препоручени рок) од дана пријема уредног захтева. О продужењу рока, разлозима, као и новом року за доношење решења, надлежни орган обавештава подносиоца захтева.

Надлежни орган/организациона јединица ће одбити захтев за ревизију дозволе ако: 1) постројење за обављање активности за коју се захтева дозвола не испуњава прописане услове; 2) на основу података и документације садржаних у захтеву нису испуњени услови за примену прописаних стандарда животне средине; 3) захтев садржи нетачне податке који су од утицаја на издавање дозволе.

Решење о ревизији дозволе, односно о одбијању захтева за ревизију дозволе надлежни органа/организациона јединица доставља подносиоцу захтева-оператеру и о томе обавештава друге органе и организације(у писаној форми) и заинтересовану јавност (путем медија и то најмање у једном локалном листу који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем активности и постројења, као и путем интернета) у року од 8 дана (законски рок), односно 2 дана (препоручени рок) од дана доношења решења.

На основу члана 20. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15), у случају ревизије дозволе по службеној дужности, као и планиране измене у постројењу или његовом раду која не чини битну измену у смислу овог закона, надлежни орган може изменити услове утврђене дозволом. Ако велики број измена у дозволи отежава ефикасну контролу активности надлежни орган може затражити од оператера да достави нови захтев за издавање дозволе.

Упутство о правном средству: Против решења о ревизији дозволе, односно о одбијању захтева за ревизију дозволе није допуштена жалба. Подносилац захтева може покренути управни спор.

Законски рок је: 120 дана (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине).

Препоручени рок: 100 дана.

Захтев за Ревизију интегрисане дозволе можете преузети овде.

Републичка административна такса (износ таксе је променљив, информацију о тачном износу можете добити у канцеларији бр. 6):

на жиро-рачун: 840-742221843-57
са позивом на број 97 93228

Попуњени обрасци захтева предају се у писарницу – Услужни центар, шалтер број 2. Уз захтев је, поред прописане пропратне документације, потебно предати и доказ о уплати административне таксе.

Scroll to Top