ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА

Просторни план општине Пландиште можете погледати овде.

01 – План ППО Пландиште – Намена простора – Модел
02 – План ППО Пландиште – Мрежа насеља и инфраструктурни системи – Модел
03 – План ППО Пландиште – Туризам и заштита простора – Модел
04 – План ППО Пландиште – Карта спровођења – Модел

05.1 – Банатски Соколац – Намена
05.2 – Банатски Соколац – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
05.3 – Банатски Соколац – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

06.1 – Барице – Намена
06.2 – Барице – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
06.3 – Барице – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

07.1 – Велика Греда – Намена
07.2 – Велика Греда – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
07.3 – Велика Греда – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

08.1 – Велики Гај – Намена
08.2 – Велики Гај – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
08.3 – Велики Гај – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

09.1 – Дужине – Намена
09.2 – Дужине – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
09.3 – Дужине – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

10.1 – Јерменовци – Намена
10.2 – Јерменовци – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
10.3 – Јерменовци – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

11.1 – Купиник – Намена
11.2 – Купиник – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
11.3 – Купиник – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

12.1 – Маргита – Намена
12.2 – Маргита – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
12.3 – Маргита – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

13.1 – Марковићево – Намена
13.2 – Марковићево – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
13.3 – Марковићево – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

14.1 – Милетићево – Намена
14.2 – Милетићево – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
14.3 – Милетићево – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

15.1 – Стари Лец – Намена
15.2 – Стари Лец – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
15.3 – Стари лец – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

16.1 – Хајдучица – Намена
16.2 – Хајдучица – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
16.3 – Хајдучица – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

План генералне регулације насеља Пландиште можете погледати овде.

01 – ПГР Пландиште – Постојеће стање – Модел
02 – ПГР Пландиште – Границе и јавно – Модел
03 – ПГР Пландиште – Планирана намена – Модел

04 – ПГР Пландиште – Саобраћај, регулација и нивелација – Модел
04.1 – ПГР Пландиште – Детаљи – Модел
04.2 – ПГР Пландиште – Детаљи – Модел
04.3 – ПГР Пландиште – Детаљи – Модел
04.4 – ПГР Пландиште – Детаљи – Модел
04.5 – ПГР Пландиште – Детаљи – Модел
04.6 – ПГР Пландиште – Детаљи – Модел

05 – ПГР Пландисте – Водопривреда – Модел
06 – ПГР Пландисте – Електроенергетска – Модел
07 – ПГР Пландисте – Гасоводна – Модел
08 – ПГР Пландисте – Електронска Комуникациона – Модел
09 – ПГР Пландисте – Застита – Модел

Измена План генералне регулације насеља Пландиште можете погледати овде.

02 – ПГР Пландиште – Границе и Јавно – измене и допуне – Модел
03 – ПГР Пландиште – Планирана намена – измене и допуне – Модел
04 – ПГР Пландиште – Саобраћај и Регулација + Нивелација – измене и допуне – Модел
4 – 7 Детаљ 7-R1000 – Модел
05 – ПГР Пландиште – Водопривреда – измене и допуне – Модел
06 – ПГР Пландиште – Електроенергетска – измене и допуне – Модел
07 – ПГР Пландиште – Гасоводна – измене и допуне – Модел
08 – ПГР Пландиште – Електронска Комуникациона – измене и допуне – Модел

План детаљне регулације инфраструктурног коридора дела државног пута I реда (Магистралног пута М 7.1) у КО Маргита можете погледати овде.

Извод – Намена – Модел

1.1 – Намена – Модел
1.2 – Намена – Модел
1.3 – Намена – Модел
1.4 – Намена – Модел
1.5 – Намена – Модел
1.6 – Намена – Модел
1.7 – Намена – Модел

2.1 – Регулација – Модел
2.2 – Регулација – Модел
2.3 – Регулација – Модел
2.4 – Регулација – Модел
2.5 – Регулација – Модел
2.6 – Регулација – Модел
2.7 – Регулација – Модел

3.1 – Парцелација – Модел
3.2 – Парцелација – Модел

План детаљне регулације комплекса за пречишћавање отпадних вода у Пландишту можете погледати овде.

01 – Извод – Намена – Модел
02 – Катастарско – Топографски План – Модел
03 – Подела грађавинског земљишта – Модел
04 – Намена површина и објеката – Модел
05 – Парцелација и препарцелација – Модел
06 – Саобраћајна инфраструктура са нивелацијом – Модел
07 – Комунална инфраструктура – Модел

План детаљне регулације за блок број 1 (радна зона) у Пландишту можете погледати овде.

01 – Извод – Намена – Модел
02 – Постојећа функционална организација – Модел
03 – Катастарско – Топографски План – Модел
04 – План намене површина – Модел
05 – План парцелација и препарцелација – Модел
06 – План саобраћајна инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом – Модел
07 – План водопривредне и гасоводне инфраструктуре – Модел
08 – План електроенергетске и ТТ инфраструктуре

План детаљне регулације комплекса ветрогенераторског поља ”Пландиште 1” можете погледати овде.

00 – Извод из ППО Пландиште

01 – КТ План са границом
01 – КТ План са границом

02 – Постојећа функција – простора
02 – Постојећа функција – простора

03 – Површине јавне намене
03 – Површине јавне намене

04 – Намена површина
04 – Намена површина

05 – Инфраструктура
05 – Инфраструктура

КАТ-ТОП Подлога

01 Нацрт измене и допуне Плана

01 Текст ИД ПДР ВП Пландиште 1 Нацрт за СК

04 Намена за измене и допуне ПДР ветрогенераторско поље Ппландиште 1

05 Инфраструктура са ограничењима за измене и допуне ПДР ветрогенераторско поље пландиште 1

05.1 Саобраћајна инфраструктура са прикључцима за измене и допуне ПДР ветрогенераторско поље Пландиште 1

АДО – (Због величине документа доступно на увид у згради Општинске управе општине Пландиште, у Пландишту, улица Војводе Путника бр.38. канцеларија бр. 17.)

 

02 СПУ

01 Текст СПУ ИД ПДР ВП Пландиште 1

02 Графика СПУ ИД ПДР ВП Пландиште 1

План Детаљне регулације дела блока број 3 у насељеном месту Пландиште (проширење гробља) можете погледати овде.

1.1 – Извод – Модел
1.2 – Извод – Модел
1.3 – Постојећа функционална организација – Модел

2.1 – Катастарско – Топографски План – Модел
2.2 – Функционална организација простора – Модел
2.3 – Предлог одређивања површине јавне намене – Модел
2.4 – План намене – Модел
2.5 – Саобраћајна инфраструктура, регулација, нивелација – Модел
2.6 – Инфраструктура – Модел
2.7 – План идејног решења – Модел
2.8 – Детаљи гробних парцела са гробним местима – Модел

Scroll to Top