Интерна ревизија обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Општине Пландиште, свих програма, активности и процеса у надлежности Општине укључујући и ревизије коришћења средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Related image   Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору: Софија Трбојевић, дипл. економиста

   Телефон: 013/862-166
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: sofija.trbojevic@plandiste-opstina.rs