Поседовна структура земљишта и предузећа

Индивидуална пољопривредна газдинства (ИПГ) представљају основне производне јединице у пољопривреди општине Пландиште.

Што се тиче власничког односа, значајно је споменути да је од укупног пољопривредног земљишта у општини Пландиште, 15.319,84ha у приватном власништву, тј. 44,22%, а 13.369,67ha, тј. 38,59% је државно пољопривредно земљиште које се издаје у закуп на основу Закона о пољопривреди и руралном развоју. Преостале површине су у другим облицима својине (друштвена, задружна, мешовита).

Доминантно место у структури коришћења пољопривредног земљишта према типу правних субјеката заузимају друштва са ограниченом одговорношћу 63,9 %, затим следе акционарска друштва са 21,4 %, задруге са 5,7 %, локална самоуправа са 8,8 % и остало са 0,2 %.

Привредна друштва, тј. пољопривредна предузећа која су од посебног значаја за општину Пландиште су:

  • доо “ПОЛЕТ ДУЖИНЕ“ Пландиште;
  • доо “ЈЕДИНСТВО“ Велика Греда;
  • доо “ДОБРОВОЉЦИ“ Хајдучица;
  • доо “ЖИТОБАЛАТ“ Купиник;
  • доо “28. МАРТ“ Барице;
  • АД “ХАЈДУЧИЦА“ Хајдучица.
Scroll to Top