ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће је извршни орган и њега чине председник општине, заменик председника општине, као и девет чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа, а заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Надлежност Општинског већа:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава  и  стара  се  о  извршавању  одлука  и  других  аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку  о  привременом  финансирању  у  случају  да  Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор  над  радом  Општинске  управе,  поништава  или  укида  акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у  управном  поступку  у  другом  степену  о  правима  и  обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне   елементе   процене   ризика   и   учесталост   вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 9. предлаже акта   које   доноси  Скупштина  општине   ради  заштите  општег   интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 11. стара се о извршавању  поверених надлежности  из  оквира права  и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 13. поставља општинског правобраниоца;
 14. доноси План  одбране     Општине  који   је  саставни  део  Плана  одбране Републике  Србије,  усклађује  припреме  за  одбрану  правних  лица  у   делатностима  из  надлежности  Општине  са одбрамбеним припремама Аутономне  покрајине  и  Планом  одбране  Републике  Србије,  доноси одлуку  о  организовању  и  функционисању  цивилне  заштите  и јединица опште намене;
 15. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 16. образује Жалбену комисију;
 17. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 18. информише јавност о свом раду;
 19. доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
 20. врши и друге послове, у складу са законом.

СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Scroll to Top