КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права из области комуналних послова

Комунална инспекција врши надзор над применом Општинских одлука везаних за постављање објеката на јавним површинама, обављање ауто такси превоза, радног времена угоститељских, трговинских и других објеката, снабдевања водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода, одвођење атмосферских вода из насеља, рад комуналних депонија, заштиту комуналних објеката, држање животиња, сахрањивање на гробљима, рад зелених и других пијаца, јавну расвету.

Комунална инспекција контролише обављање услуга аутотакси превоза, контролом легалних и нелегалних превозника, у том циљу, на захтев странке који се подноси на прописаном обрасцу, комунални инспектор врши преглед возила и доноси Решење о испуњености услова возила за обављање аутотакси превоза у складу са Законом.

Захтев за преглед возила за обављање ауто такси превоза можете преузети овде.

Потребна докуметација:

Фотокопија саобраћајне дозволе за возило којим ће се обављати превоз путника, уговор о закупу возила, фотокопија решења АПР, доказ о уплати административне таксе и доказ о уплати накнаде за преглед возила.

Рок за решавање предмета:

15 дана од дана подношења захтев са комплетном документацијом.

Републичка такса:  _/_ динара

Локална административна такса: 150,00 динара

Накнада за преглед возила: 1.000,00 динара.

Локална административна такса уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Накнада за преглед возила уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Накнада за преглед возила. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Службеник је дужан да, у року од 3 дана од дана пријема предмета, исти прегледа и обавести странку о евентуалној непотпуности предмета, потреби за допуном и року у коме се допуна има извршити. Дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико се допуна не изврши, предмет ће се одбацити

Лице које жели да обавља ауто-такси превоз путника на подручју општине Пландиште дужно је да прибави Решење о испуњености услова за обављање такси превоза које издаје општинска управа одељења за планирање и грађење.

Захтев за преглед такси возила

Потребна документација:

 1. Фотокопија решења о упису у Регистар привердних субјеката;
 2. Фотокопија саобраћајне дозволе за свако возило којим ће се обављати ауто-такси превоз;
 3. Решење Општинске управе о извршеном прегледу возила;
 4. Фотокопија возачке дозволе (за све такси возаче);
 5. Фотокопија личне карте (за све такси возаче);
 6. Писмена изјава да такси превознику није правоснажном судском одлуком забрањено обављање делатности, односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности;
 7. Писмена изјава такси возача да правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране управљања путничким возилом.

Локална административна такса: 1.150,00 динара уплаћује се на рачун број: 840-742251843-73 са моделом 97 и позивом на број одобрења 93228. Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Општина Пландиште.

Напомена:

Након поднетог захтева, општинска управа доноси Решење којим се одређује евиденциони број за такси возило који је таски превозник дужан да испише на кровној ознаци.

О издатим решењима и евиденционим бројевима општинска управа води регистар.

Издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом врши се у складу са одлуком о категоријама инвалида који могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на јавним паркиралиштима.

На јавним паркиралиштима на паркинг местима која су резервисана или обележена за возила инвалида, могу да користе следеће категорије особа са инвалидитетом са територије општине Пландиште:

 1. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, као и VI групе инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
 2. Лица која по прописима пензијског и инвалидског осигурања имају 80% до 100%, односно I, II или III степен телесног оштећења доњих екстремитета и карлице и слепа лица са 90 или 100% оштећења вида;
 3. Лица на дијализи која својим возилом одлазе на дијализу;
 4. Родитељи, односно старатељи инвалидне деце са оштећењима доњих екстремитета и карлице као и слепе деце.
  Након одлучивања о захтеву, Одсек за планирање и грађење издаје потврду и налепницу за означавање возила инвалидног лица.

Захтев за издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом можете преузети овде.

Комунална инспекција контролише захтеве за надокнаду штете настале услед уједа паса луталица, на захтев странке који се подноси писарници на прописаном обрасцу.

Комунални инспектор врши преглед достављене документације, у случају непотпуне документације позива странку да допуни захтев.

Потпун захтев прослеђује се комисији на разматрање основаности захтева и висине надокнаде.

Захтев за накнаду штете настале услед уједа напуштене животиње можете преузети овде.

Потребна докуметација:

 1. Фотокопија личне карте или за малолетна лица извод из матичне књиге рођених;
 2. Комплетну медицинску документацију која се односи на дијагнозу и лечење ( извештај надлежне здравствене установе примарне заштите,извештај лекара специјалисте са детаљним описом повреде и сл.);
 3. Налог за преглед животиња са извештајем ветеринарске станице;
 4. Друге доказе од значаја за решавање захтева.

Пословни објекти у којима се обавља делатност угоститељства могу у дану државних и верских празника, свадби, матурских вечери, јавних манифестација и слично могу бити отворени дуже од одлуком прописаног радног времена ако за то прибаве одобрење.

Захтев за продужење радног времена подноси одговорно лице у правном лицу односно оснивача угоститељске радње, преко писарнице на обрасцу који можете преузети овде.

Захтев се подноси најкасније 3 дана пре дана за који се тражи продужење радног времена. Општинска управа је дужна да у року од три дана од дана подношења захтева донесе решење по захтеву.

 

Контакт:

Комунални инспектор: Милан Радић
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-mail: milan.radic@plandiste-opstina.rs

 

Комунални инспектор: Наташа Боројевић
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top